Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kræver anke via sagsportalen møderet for ankeinstansen? 
28-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2018  meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. februar 2018.
I en almindelig civil sag ved byretten var en part repræsenteret af en advokat, der ikke havde møderet for landsretten. Sagen blev behandlet digitalt på domstolenes sagsportal.

Da parten ikke fik medhold i byretten og ønskede at anke byrettens dom til landsretten, indgav partens advokat via sagsportalen inden ankefristens udløb en ankestævning til byretten.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten bemærkede, at det følger af retsplejelovens § 261, stk. 2, og praksis vedrørende denne bestemmelse, at advokater, der indleverer processkrifter i ankesager for landsretten, herunder ankestævninger, skal have møderet for landsretten. Undtaget herfra er efter praksis ankesager, der behandles under småsagsprocessen.

Landsretten bemærkede dernæst, at retsplejelovens § 372, stk. 2, 1. pkt., ved lov nr. 1867 af 29. december 2015 blev ændret således, at en ankestævning i almindelige civile ankesager nu på samme måde som i småsager skal indleveres til den byret, der har afsagt dommen.

Landsretten udtalte efter en gennemgang af bestemmelsernes forarbejder, at det ikke kunne antages at have været tilsigtet i forbindelse med digitaliseringen af retsprocessen at ændre den gældende retstilstand, hvorefter en ankestævning til landsretten skal indleveres af en mødeberettiget advokat, uanset at ankestævningen nu skal indleveres til byretten.

Da ankestævningen i sagen ikke var indleveret af parten selv eller af en advokat med møderet for landsretten, afviste landsretten herefter ankesagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0070.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk