Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Korrektion af afregningspriser for gennemførte valutahandler 
24-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2018 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. maj 2018
I perioden fra oktober 2014 til januar 2015 foretog en virksomhed som kunde i banken køb af 6 EUR/CHF-positioner. Handlerne indebar spekulation i, at kursen på CHF ville falde i forhold til EUR. Der blev på samtlige positioner indlagt såkaldte stop-loss orders på kurs 1,198.

Den 15. januar 2015 omkring kl. 10:30 fjernede den schweiziske nationalbank uvarslet den dagældende fastkurspolitik for CHF over for EUR. Beslutningen om ikke længere at understøtte kursen på CHF i forhold til EUR medførte fra kl. 10:30:46 og frem kraftige stigninger i kursen på CHF og deraf følgende fald i valutaakrydset EUR/CHF.

De af virksomheden indlagte stop-loss orders blev i den anledning aktiveret kl. 10:30:48. Virksomheden modtog den 15. januar 2015 en fra banken automatisk genereret handelsbekræftelse på salg af EUR/CHF-positionerne til en kurs på henholdsvis 1,19727 og 1,9729.

Markedssituationen medførte imidlertid, at der blev iværksat så mange nedlukninger grundet stop-loss orders, at de mange nedlukningsinstrukser lå i kø i det elektroniske system. Det var således ikke muligt for aktørerne i markedet, herunder den pågældende bank, at effektuere og afregne positioner over for kunder i valutakrydset EUR/CHF til de priser, som it-systemerne automatisk havde genereret på det tidspunkt, hvor de respektive stop-loss orders var blevet aktiveret, idet kursen på tidspunktet for gennemførelsen af salget var faldet yderligere.

Banken sendte på baggrund heraf den 15. januar 2015 kl. 11:53 en besked til de pågældende kunder om, at man grundet den særlige markedssituation ville korrigere handelspriserne, når man havde overblik over den faktiske likviditet i markedet. Banken regulerede herefter kl. 22:46:26 kursen på alle 6 handler for virksomheden til kurs 0,925, hvilket medførte, at virksomhedens indestående på selskabets konto i banken gik fra 1.611.112 kr. til -1.579.293 kr.

Virksomheden anlagde herefter sag mod banken med påstand om, at banken skulle betale virksomheden 1.611.112,26 kr., svarende til indeståendet efter en tilbageregulering. Virksomheden gjorde til støtte for påstanden gældende, at de af banken eksekverede EUR/CHF-handler blev bindende for parterne ved virksomhedens modtagelse af handelsbekræftelserne den 15. januar 2015, og at bankens efterfølgende regulering af parternes endelige og bindende handelspriser ikke havde hjemmel i aftalegrundlaget mellem virksomheden og banken.

Banken påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at virksomheden skulle betale 1.574.554,22 kr., svarende til det underskud der var nu var på virksomhedens konto hos banken. Til støtte for frifindelsespåstanden gjorde banken navnlig gældende, at de afregningskurser, der blev stillet umiddelbart efter ophævelsen af fastkurspolitikken ikke var udtryk for reelle markedspriser men derimod indikative priser, der ikke tog højde for den helt ekstreme situation og manglende likviditet i markedet, der opstod som en direkte konsekvens af ophævelsen af fastkurspolitikken. Banken havde som følge heraf i deres almindelige forretningsbetingelser hjemmel til at foretage kurskorrektion.

Sø- og Handelsretten fandt, at banken kunne foretage korrektion

Sø- og Handelsretten frifandt banken, idet Sø- og Handelsretten fandt, at der efter ophævelse af fastkurspolitikken forelå sådanne særlige markedsforhold, at banken havde aftalemæssig hjemmel til at foretage kurskorrektion. Som følge heraf fik banken tillige medhold i den selvstændige betalingspåstand.

Landsretten fandt ikke, at banken kunne foretage korrektion

Virksomheden ankede Sø- og Handelsrettens dom til Østre Landsret og gentog sin påstand for byretten.

Landsretten tiltrådte, at der efter ophævelse af fastkurspolitikken opstod en ekstraordinær markedssituation. Landsretten fandt dog ikke, at banken havde været berettiget til at foretage efterfølgende korrektion af handelspriserne, da der ikke i henhold til aftalegrundlaget mellem banken og virksomheden var hjemmel til at foretage kurskorrektion i en situation som den foreliggende. Landsretten tog som følge heraf virksomhedens påstande til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2018-22-0312.
Til top Sidst opdateret: 24-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk