Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konsekvens af ugyldigt vandregnskab 
29-11-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 28. november 2016 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. juli 2016.
I sagen havde udlejer foretaget en årlig opkrævning for vandforbrug og vandafgifter. Opkrævningen var baseret på det faktiske forbrug, idet lejeren selv aflæste lejemålets vandmåler og rapporterede forbruget til forsyningsselskabet. 

Efterfølgende opstod der et spørgsmål om, hvorvidt udlejer var forpligtet til at tilbagebetale de opkrævede vandudgifter som følge af, at det af udlejer fremsendte vandregnskab ikke opfyldte formkravene i lejeloven. 

Boligrettens flertal fandt, at udlejer var forpligtet til at tilbagebetale opkrævningerne

Boligrettens flertal nåede frem til, at konsekvensen af det ugyldige vandregnskab var at udlejer mistede hele sit krav på betaling for vandforbrug, idet en årlig opkrævning kunne sidestilles med en tillægsbetaling i den daværende lejelovs § 46 n, stk. 1. 

Boligrettens mindretal fandt derimod, at en samlet fakturering af de enkelte års vandudgifter ikke kunne sidestilles med en tillægsbetaling, hvorfor lejer ikke havde krav på tilbagebetaling.  

Landsretten ændrede boligrettens dom

Sagen blev indbragt for landsretten efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 2.

Landsretten fandt, at en årlig opkrævning ikke kunne sidestilles med en tillægsbetaling i den daværende lejelovs § 46 n, stk. 1, hvorfor den manglende overholdelse af formkravene i lejeloven ikke fik nogen konsekvens. Herefter fandt landsretten, at udlejer ikke var forpligtet til at tilbagebetale de opkrævede vandudgifter. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0462.

 

Til top Sidst opdateret: 29-11-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk