Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konfiskation af en personbil, der ikke var erhvervet på tidspunktet for lovovertrædelserne 
03-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. februar 2016.
Tiltalte, der i september 2011 var blevet frakendt førerretten i 3 år, blev i byretten idømt 40 dages fængsel for i 4 tilfælde inden for en periode på 3 år at have kørt i frakendelsestiden. 

Byretten traf bestemmelse om konfiskation af 3 biler, der tilhørte tiltalte 

Byretten traf i medfør af den på gerningstidspunktet gældende færdselslovs § 133 a, stk. 4, jf. stk. 8 (nu stk. 6, jf. stk. 11), bestemmelse om konfiskation af henholdsvis en Mercedes-Benz, en BMW og en Chrysler, som alle var ejet af tiltalte. Byretten anførte, at der ikke var særlige grunde, der undtagelsesvis talte for ikke at konfiskere bilerne, jf. den på gerningstidspunktet gældende færdselslovs § 133 a, stk. 9 (nu stk. 12).

Landsretten fandt, at der alene kunne ske konfiskation af tiltaltes Mercedes-Benz

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten blandt andet med påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation. 

For så vidt angik bilen af mærket Mercedes-Benz fandt landsretten, at idet bilen var ejet af tiltalte, og bilen var anvendt i forbindelse med sagens forhold 2, 3 og 5, var betingelserne for konfiskation opfyldt. Landsretten tiltrådte, at der ikke forelå særlige grunde, der undtagelsesvis talte for ikke at konfiskere bilen. 

For så vidt angik bilen af mærket Chrysler fandt landsretten, at der ikke kunne ske konfiskation af bilen, idet tredjemand var registreret som bruger af bilen, der da heller ikke havde været anvendt i forbindelse med lovovertrædelserne. 

For så vidt angik bilen af mærket BMW fandt landsrettens flertal, at der kunne ske konfiskation af bilen, uagtet at denne ikke var erhvervet på tidspunktet for lovovertrædelserne, idet det kunne lægges til grund, at denne bil var ejet af tiltalte, ligesom han i sagens forhold 4 kørte i en ganske tilsvarende bil, som han kort tid efter skiftede ud med den i sagen omhandlede BMW. Landsrettens flertal bemærkede, at der herved ikke for én kørsel skete konfiskation af flere biler. Landsrettens flertal tiltrådte, at der ikke forelå særlige grunde, der undtagelsesvis talte for ikke at konfiskere bilen. 

Landsrettens mindretal fandt, at der ikke kunne ske konfiskation af BMW’en på grundlag af sagens forhold 4, da reglerne i den på gerningstidspunktet gældende færdselslovs § 133 a, stk. 4 og 8 (nu stk. 6 og 11), ikke kunne antages at indeholde hjemmel til konfiskation af et køretøj, som først blev erhvervet af tiltalte efter den pågældende kørsel. Endvidere fandt landsrettens mindretal, at der ikke kunne ske konfiskation af BMW’en som følge af sagens forhold 5, da tiltalte anvendte den konfiskerede Mercedes-Benz under dette kørselsforhold, og idet der i færdselslovens § 133 a ikke sås at være fornøden hjemmel til, at der hos en person, der har kørt i frakendelsestiden i egen bil, kan ske konfiskation af yderligere biler.

Procesbevillingsnævnets sagsnr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0075.

Til top Sidst opdateret: 03-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk