Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kompensation for flyforsinkelse 
28-04-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2017 meddelt et flyselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2017.

Seks flypassagerer havde hos en pakkerejsearrangør købt en pakkerejse til Thailand af en uges varighed indeholdende hotelophold i Thailand og flytransport til og fra Thailand med flyselskabet. Flyvningen fra Kastrup Lufthavn til Thailand blev imidlertid forsinket med 6 timer på grund af tekniske problemer. Efter hjemkomsten fra rejsen udbetalte pakkerejsearrangøren som følge af forsinkelsen en økonomisk kompensation til flypassagererne. Kompensationen fra pakkerejsearrangøren blev udbetalt som et nedslag i rejsens pris svarende til en dag-andel i overensstemmelse med Pakkerejse-Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser.

I anledning af forsinkelsen rejste flypassagererne endvidere krav over for flyselskabet om kompensation efter forordning (EF) 261/2004 på 600 EUR pr. flypassager. Flyselskabet udbetalte efterfølgende en kompensation til flypassagererne svarende til 600 EUR pr. flypassager fratrukket det beløb, som flypassagererne havde fået udbetalt af pakkerejsearrangøren. Flypassagererne anlagde herefter sag mod flyselskabet vedrørende differencen.     

Byretten frifandt flyselskabet

Byretten fandt, at kompensationen fra pakkerejsearrangøren på samme som kompensationen efter forordningen kompenserede flypassagererne for den omhandlede forsinkelse, og at kompensationen udbetalt af pakkerejsearrangøren derfor i medfør af forordningens art. 12, stk. 1, kunne fratrækkes kompensationen efter forordningen.

Byretten fandt endvidere, at det forhold, at kompensation efter pakkerejseloven var ydet af pakkerejsearrangøren, mens kompensation efter forordningen ydes af flyselskabet, ikke medfører, at kompensationen ikke kan modregnes, idet flyselskabet ifølge forordningens artikel 3, stk. 5, skal opfylde forpligtelserne på vegne af bureauet.

Flypassagererne ankede byrettens dom til Østre Landsret.

Landsretten pålagde flyselskabet at betale den fulde kompensation

Landsretten udtalte, at formålet med forordning (EF) 261/2004 er at fastsætte minimumsrettigheder for luftfartpassagerer ved aflysninger eller lange forsinkelser, og at det følger af forordningens art. 3, stk. 6, at forordningen ikke påvirker passagerrettigheder i henhold til rådets direktiv 90/314 EØF om pakkerejser, som i dansk ret delvist er gennemført ved pakkerejseloven.

Endvidere citerede landsretten forordningens artikel 12, stk. 1, hvoraf det fremgår, at forordningen på ingen måde indskrænker en passagers ret til yderligere kompensation, og at kompensation i henhold til forordningen kan fratrækkes en sådan yderligere kompensation, og landsrettens bemærkede, at EU-domstolen har udtalt, at begrebet ”yderligere kompensation” i art. 12, stk. 1, skal fortolkes således, at det giver den nationale domstol mulighed for at tilkende erstatning på grundlag af Montrealkonventionen eller nationale regler for skade, herunder ikke-økonomisk skade, som følge af misligholdelse af en kontrakt om lufttransport.

På denne baggrund, herunder ordlyden af forordningens artikel 12, stk. 1, fandt landsretten, at flyselskabet ved udbetalingen af kompensationen i henhold til forordningen ikke havde været berettiget til at fratrække det beløb, som flypassagererne havde modtaget som kompensation fra pakkerejsearrangøren.

Endelig udtalte landsretten, at det ikke kunne føre til en ændret vurdering, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer mv., som endnu ikke er gennemført i dansk ret, og Europa Kommissionens forslag til ændring af forordning (EF) 261/2004, som endnu ikke vedtaget, begge indeholder bestemmelser, hvorefter passagerer ikke for samme forhold kan kumulere rettigheder efter direktivet og forordningen, hvis rettighederne beskytter samme interesse eller har samme mål.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0129

Tidligere anketilladelser i sager vedrørende kompensation for flyforsinkelse

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt anketilladelser i sager vedrørende andre spørgsmål i forhold til flypassagerers krav på kompensation efter forordning (EF) 261/2004:

Den 28. januar 2015 meddelte Procesbevillingsnævnet et flyselskab tilladelse til anke i 4 sager vedrørende kompensation i henhold til forordning (EF) 261/2004. Højesteret afsagde den 4. april 2016 domme i to af disse sager. Der henvises til U 2016.2357 H og U 2016.2377 H. Efter Procesbevillingsnævnets oplysninger bortfaldt de resterende to sager.

Den 13. september 2016 meddelte Procesbevillingsnævnet et flyselskab tilladelse til anke i en sag vedrørende kompensation i henhold til forordning (EF) 261/2004. Højesteret har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-04-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk