Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kompensation for flyforsinkelse 
23-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2016 meddelt et flyselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2016.
En række flypassagerer skulle den 13. september 2013 flyve med flyselskabets rute fra Københavns Lufthavn til Washington. Det fly, der skulle foretage flyvningen, fløj ligeledes den 12. september 2013 på ruten fra Københavns Lufthavn til Washington. På flyvningen den 12. september 2013 var der dårlige vejrforhold, og piloten besluttede derfor i stedet at lande i Baltimore. På grund af lynnedslag i kontroltårnet i Baltimore lufthavn, kunne flyet imidlertid ikke lande i Baltimore, og flyet blev derfor omdirigeret til landing i Philadelphia lufthavn. Flyets efterfølgende returflyvning fra Washington til København blev aflyst, og flyet returnerede herefter med forsinkelse tomt til København for at gennemføre flyvningen den 13. september 2013 fra Københavns Lufthavn til Washington.

På grund af ovenstående forhold blev denne flyvning forsinket med mere end 3 timer, og flypassagererne krævede efterfølgende kompensation af flyselskabet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004. Flyselskabet afviste kravene med henvisning til, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder, hvilket efter forordningens artikel 5, stk. 3, andet led, medfører, at flypassagererne ikke har krav på kompensation, hvis forsinkelsen som følge af de usædvanlige omstændigheder ikke kunne være undgået, selv om flyselskabet havde truffet alle forholdsregler, som med rimelighed kunne træffes. Flypassagererne anlagde herefter sag mod flyselskabet.

Byretten pålagde flyselskabet at betale kompensation til flypassagererne

Byretten lagde til grund som ubestridt, at vejrforholdene i USA den 12. september 2013 medførte, at flyet ikke landede som planlagt i Washington lufthavn, og at denne flyvnings forsinkede ankomst til Washington faldt ind under begrebet ”usædvanlige omstændigheder” i forordningens artikel 5, stk. 3.

Imidlertid fandt byretten, at de usædvanlige omstændigheder, der indtraf for flyvningen fra Københavns Lufthavn til Washington den 12. september 2013, ikke kunne udstrækkes til ikke bare den følgende returflyvning til Københavns Lufthavn, men også til den efterfølgende flyvning fra Københavns Lufthavn til Washington den 13. september 2013, og byretten fandt således, at forsinkelsen på flyvningen Københavns Lufthavn til Washington den 13. september 2013 ikke skyldtes usædvanlige omstændigheder, som omfattet af artikel 5, stk. 3.

Flyselskabet ankede byrettens dom til Østre Landsret.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Landsretten udtalte bl.a., at det i forordningen ikke er defineret, hvad der forstås ved ”usædvanlige omstændigheder”, men at det fremgår af præamblen til forordningen, at sådanne omstændigheder navnlig kan indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift.

Endvidere lagde landsretten til grund som ubestridt bl.a., at flyselskabet den 12. september 2013 modtog underretning om, at der på grund af uvejr var opstået ventetid for landing i lufthavnen i Washington.

Landsretten udtalte herefter, at det var flyselskabet, som af egen drift den 12. september 2013 til imødegåelse af ventetid som følge af uvejret over Washington havde besluttet at ændre flyets rute, og at der efter det oplyste var andre hensigtsmæssige og mulige – men ikke nærmere belyste – alternativer for flyselskabet i den opståede situation, og at den af flyselskabet valgte løsning kunne have været medvirkende til det pågældende flys forsinkede ankomst den 13. september 2013 til Københavns Lufthavn. Landsretten fandt på denne baggrund, at der ikke var godtgjort en entydig sammenhæng mellem flyets forsinkelse den 13. september 2013 og vejrforholdene i Washington den 12. september 2013.

I tillæg hertil bemærkede landsretten, at det må antages at være et led i et flyselskabs almindelig drift til stadighed at planlægge flyafgange på en sådan måde og råde over sådanne ressourcer, at det forhold, at et fly må udgå af drift eller forsinkes i forbindelse med en flyvning, ikke får unødvendige følgevirkninger for senere flyafgange, som det pågældende fly var planlagt at skulle anvendes til.

Landsretten lagde i den forbindelse til grund, at forsinkelsen den 13. september 2013 tillige kunne henføres til, at flyselskabet ikke havde rådighed over eller skaffede sig flykapacitet, der kunne indsættes på ruten. Forsinkelsen havde været forudsigelig og påregnelig for flyselskabet senest på det tidspunkt, hvor flyet afgik fra Philadelphia lufthavn, og flyselskabet valgte med udsigt til denne forsinkelse at fastholde afgangen den 13. september 2013 i stedet for at annullere afgangen og ombooke flypassagererne til andre flyselskabers fly til Washington.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten herefter, at flyselskabet ikke havde godtgjort, at den opstående forsinkelse på mere end 3 timer på flyselskabets flyvning den 13. september 2013 skyldtes omstændigheder, som var omfattet af forordningens artikel 5, stk. 3, og som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, var blevet truffet.

Med denne begrundelse stadfæstede landsretten byrettens dom om kompensation.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0415

Tidligere sager for Højesteret vedrørende kompensation til flypassagerer efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt anketilladelser i 4 sager vedrørende flypassagerers krav på kompensation efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004.

Højesteret afsagde den 4. april 2016 domme i to af disse sager. Der henvises til U 2016.2357 H og U 2016.2377 H. De resterende to sager er efter Procesbevillingsnævnets oplysninger bortfaldet.

 

Til top Sidst opdateret: 23-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk