Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kommunes erstatningsansvar for manglende offentliggørelse af taxabevillinger 
04-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2018 meddelt en taxavognmand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2018.
I december 2014 tildelte en kommune administrativt, dvs. uden forudgående offentlig bekendtgørelse, tre taxabevillinger til et taxafirma. Hermed fik en taxavognmand ikke mulighed for at søge taxabevillingen. Kommunen begrundede den manglende offentliggørelse med, at de i august 2014 havde offentliggjort én ledig tilladelse, hvor de kun modtog én ansøgning, som kort tid efter blev afleveret tilbage.

Taxavognmanden anlagde herefter sag ved byretten med påstand om, at kommunen skulle tilpligtes at anerkende at være erstatningsansvarlig overfor taxavognmanden. Det blev i den forbindelse gjort gældende, at kommunen havde handlet i strid med § 10 i den dagældende bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., hvorefter tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående offentlig bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig.

Byretten og landsretten fandt ikke, at kommunen var erstatningsansvarlige

Byretten fandt, at det var ubestridt, at kommunen havde handlet i strid med § 10 i bekendtgørelse om taxikørsel m.v., men byretten fandt ikke, at den fejl som kommunen havde begået var så klar eller grov, at den medførte erstatningspligt.

Flertallet i landsretten fandt efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder ligeledes, at den fejl som kommunen havde begået ikke var så klar eller grov, at den medførte, at kommunen var erstatningsansvarlig overfor taxavognmanden. Flertallet lagde i denne forbindelse blandt andet vægt på, at der kun havde været én ansøgning til den områdebevilling, der blev annonceret i august 2014.

Mindretallet i landsretten fandt derimod, at kommunen havde begået en klar fejl, der sammen med sagens øvrige omstændigheder indebar, at kommunen var erstatningsansvarlig for det eventuelle tab, som taxavognmanden måtte have lidt som følge af fejlen.

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0443.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk