Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kan en sluttet sag genoptages med henblik på fastsættelse af sagsomkostninger? 
18-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2018 meddelt et selskab og en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2018.
Under en retssag anlagt af selskabet og personen undlod de at betale berammelsesafgift og de udeblev desuden med et processkrift. Retten sluttede herefter sagen uden at tage stilling til, hvorvidt modparten kunne tilkendes sagsomkostninger.

Nogle dage senere rettede modparten henvendelse til retten med anmodning om tilkendelse af sagsomkostninger. Selskabet og personen protesterede mod, at sagen blev genoptaget med henblik på rettens stillingtagen til fastsættelse af sagsomkostninger.

Byretten genoptog sagen og tilkendte modparten sagsomkostninger

Uden at anføre en nærmere begrundelse herfor genoptog byretten sagen og bestemte, at selskabet og personen hver skulle betale 4.000 kr. i sagsomkostninger til modparten.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om sagsomkostninger

Selskabet og personen kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse beslutningen til Østre Landsret. Landsretten fandt, at byretten, jf. principperne i retsplejelovens § 222, havde været berettiget til at omgøre sin beslutning om at slutte sagen og tage stilling til påstanden om tilkendelse af sagsomkostninger.

Landsretten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens udmåling af sagsomkostningerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0084.
Til top Sidst opdateret: 18-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk