Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kan en selvskyldnerkaution for et kommanditselskabs bankgæld medtages på en skatteyders fradragskonto? 
26-04-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2017 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. januar 2017.

En skatteyder havde som kommanditist foretaget investering i et kommanditselskab, som skulle drive en udlejningsejendom i udlandet. I forbindelse med finansieringen af kommanditselskabets køb af udlejningsejendommen optog kommanditselskabet et lån i en udenlandsk bank. Som en betingelse for lånet krævede banken blandt andet, at skatteyderen og de øvrige investorer kautionerede for kommanditselskabets gæld til banken, idet de enkelte kommanditisters kautionsforpligtelse dog beløbsmæssigt blev begrænset til den pågældende kommanditists resthæftelse overfor kommanditselskabet.

Skatteyderen medtog herefter både resthæftelsen overfor kommanditselskabet og selvskyldnerkautionen overfor den udenlandske bank på fradragskontoen. 

SKAT fandt imidlertid ikke, at der i reglerne om fradragskonti ved investering gennem kommanditselskaber var grundlag for at medtage selvskyldnerkautionen på fradragskontoen, hvorfor SKAT ændrede skatteyderens skattepligtige indkomst for et indkomstår. Skatteyderen klagede over afgørelsen til Landsskatteretten, som imidlertid stadfæstede SKATs afgørelse.

Skatteyderen indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for domstolene.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Byretten gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke var grundlag for at medtage selvskyldnerkautionen overfor den udenlandske bank på skatteyderens fradragskonto. Byretten lagde herved vægt på, at skatteyderen ikke havde påtaget sig to selvstændige betalingsforpligtelser ved resthæftelsen og selvskyldnerkautionen, og at skatteyderen ikke havde fraskrevet sig regres overfor de øvrige kommanditister.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Skatteyderen ankede dommen til landsretten. Landsrettens flertal tiltrådte byrettens begrundelse og resultat, idet flertallet tilføjede, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han ved påtagelsen af selvskyldnerkautionen påtog sig en yderligere hæftelse, der ville bringe hans samlede forpligtelser langt over det beløb, som skatteyderen oprindeligt havde investeret i kommanditselskabet . 

Landsrettens mindretal fandt, at de konkrete aftale- og lånedokumenter og selvskyldnerkautionen ikke udelukkede, at banken ville kræve selvskyldnerkautionen opfyldt samtidig med, at kommanditselskabet efter vedtægterne ville kræve resthæftelsen indbetalt. Da skatteyderen imidlertid ikke havde fraskrevet sig regres overfor de øvrige kommanditister, var der efter mindretallets opfattelse ikke grundlag for at medtage selvskyldnerkautionen på fradragskontoen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0114.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt tilladelse til anke af Østre Landsrets dom af 14. april 2016, som angik samme problemstilling. Denne sag blev behandlet under j. nr. 2016-22-0277.

 

Til top Sidst opdateret: 26-04-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk