Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kan en selvskyldnerkaution for et kommanditselskabs bankgæld medtages på en skatteyders fradragskonto? 
14-12-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 20. oktober 2016 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. april 2016.
En skatteyder havde som kommanditist foretaget investering i et kommanditselskab, som skulle drive en hotelejendom i udlandet. I forbindelse med finansieringen af kommanditselskabets køb af hotelejendommen, optog kommanditselskabet et lån i en udenlandsk bank. Som en betingelse for lånet krævede banken blandt andet, at skatteyderen og de øvrige investorer kautionerede for kommanditselskabets gæld til banken, idet de enkelte kommanditisters kautionsforpligtelse dog blev beløbsmæssigt begrænset til den pågældende kommanditists resthæftelse overfor kommanditselskabet.

Skatteyderen medtog herefter både resthæftelsen overfor kommanditselskabet og selvskyldnerkautionen overfor den udenlandske bank på fradragskontoen.

SKAT fandt imidlertid ikke, at der i reglerne om fradragskonti ved investering gennem kommanditselskaber, var grundlag for at medtage selvskyldnerkautionen på fradragskontoen, hvorfor SKAT ændrede skatteyderens skattepligtige indkomst for to indkomstår.

Skatteyderen indbragte herefter SKATs afgørelse for domstolene.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Byretten gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke var grundlag for at medtage selvskyldnerkautionen overfor den udenlandske bank på skatteyderens fradragskonto. Byretten lagde herved vægt på, at skatteyderen ved påtagelsen af selvskyldnerkautionen ikke påtog sig en forpligtelse udover resthæftelsen overfor kommanditselskabet, og at han ikke havde givet afkald på regres overfor de øvrige selskabsdeltagere.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Skatteyderen ankede dommen til landsretten, som var enig i byrettens begrundelse og resultat, og som derfor stadfæstede dommen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0277.
Til top Sidst opdateret: 14-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk