Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremål om brug af videoafhøringer som bevis afvist under henvisning til kærebegrænsningsregel 
21-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 17. august 2018 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2018.
Sigtede var sigtet for seksualforbrydelser begået mod hans steddatter. I forbindelse med efterforskningen blev der foretaget to videoafhøringer af steddatteren.

Idet sigtedes forsvarer protesterede mod, at videoafhøringerne blev brugt som bevis i sagen, anmodede anklagemyndigheden byretten om et retsmøde til afklaring af, om videoafhøringerne kunne anvendes som bevis under en eventuel hovedforhandling.

Byretten fandt, at videoafhøringerne kunne anvendes som bevis under hovedforhandlingen og henviste til, at sigtedes forsvarer var til stede, da videoafhøringerne fandt sted, at sigtede havde haft adgang til samen med sin forsvarer at gennemse videooptagelserne, og at forsvareren ikke inden fristen i retsplejelovens § 745 e, stk. 4, havde modsat sig, at videoafhøringerne kunne anvendes som bevis.

Sigtede kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten fandt, at den påkærede kendelse var afsagt under forberedelsen af hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 968, stk. 4. Da kendelsen faldt uden for de tilfælde, hvor kære i medfør af retsplejelovens § 968, stk. 4, nr. 1-6, kunne ske, og idet der ikke forelå særlige grunde for uanset bestemmelsen at admittere kæremålet, afviste landsretten kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0181.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk