Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremål bortfaldt på grund af ikke rettidigt indbetalt kæreafgift 
23-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 20. september 2016 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. maj 2016.
Fogedretten havde afsagt en kendelse om at fremme en sag til foretagelse af udlæg for 18.356,44 kr. Skyldneren anmodede efterfølgende fogedretten om at genoptage sagen, og fogedretten afsagde den 11. december 2015 en kendelse om ikke at imødekomme anmodningen om genoptagelse.

Den 24. december 2015 sendte skyldneren en mail til fogedretten og til Procesbevillingsnævnet, og den 29. december 2015 modtog fogedretten betaling af kæreafgift fra skyldneren.

Procesbevillingsnævnet behandlede skyldnerens henvendelse som en anmodning om kæretilladelse vedrørende fogedrettens kendelse af 11. december 2015 og meddelte ved en afgørelse af 9. marts 2016 skyldneren afslag på kæretilladelse. Det fremgik af afgørelsen, at Procesbevillingsnævnet ikke havde taget stilling til, om kære af fogedrettens afgørelse krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse. 

Efter at have modtaget Procesbevillingsnævnets afgørelse til orientering tilbagebetalte fogedretten kæreafgiften til skyldneren.

Den 21. marts 2016 rettede skyldneren på ny skriftlig henvendelse til fogedretten, der herefter anmodede skyldneren om ny betaling af kæreafgift med frist den 22. april 2016.

Den 27. april 2016 sendte fogedretten skyldnerens henvendelse modtaget den 21. marts 2016 til landsretten sammen med sagens øvrige bilag. Det fremgik af fogedrettens brev til landsretten, at det var skyldnerens henvendelse af 21. marts 2016 til fogedretten, der havde dannet grundlag for sagens fremsendelse til landsretten.

Landsretten afsagde kendelse om bortfald af kæremålet

Under sagens behandling i landsretten blev der blandt andet fremlagt kæreskrift af 21. marts 2016, fogedrettens fremsendelsesbrev af 27. april 2016 samt en mail af 29. april 2016 fra skyldneren, hvori skyldneren angav at være i tvivl om, hvortil kæreafgiften skulle betales.

Landsretten udtalte, at da kæreafgiften ikke var betalt til fogedretten inden den fastsatte frist, bortfaldt kæremålet, jf. retsafgiftslovens § 62, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0310.

 

Til top Sidst opdateret: 23-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk