Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kæremål blev afgjort inden udløbet af 10-dagesfristen i retsplejelovens § 397, stk. 1. Sagsøger tillagt sagsomkostninger, selvom han i byretten beløbsmæssigt havde fået medhold for et forholdsmæssigt mindre beløb 
20-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. marts 2013 meddelt et boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. januar 2013 i et kæremål om sagsomkostninger. Den underliggende sag vedrørte forurenede byggegrunde, og byretten havde ved dom af 21. december 2012 tillagt køberen delvise sagsomkostninger, selvom han havde fået medhold for et mindre beløb i sagen. Boligselskabet kærede omkostningsafgørelsen, og byretten fremsendte sagen til Østre Landsret ved brev af 8. januar 2013. Køber indgav kæresvarskrift af 16. januar 2013. Endvidere afgav parterne henholdsvis kærereplik af 17. januar 2013 og kæreduplik af 23. januar 2013. Landsretten afsagde imidlertid kendelse i sagen den 18. januar 2013. Det fremgår af kendelsen, at der i sagen var fremlagt henholdsvis den påkærede afgørelse, kæreskrift, byrettens fremsendelsesskrivelse og kæresvarskriftet. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens omkostningsafgørelse, idet landsretten ikke fandt anledning til at tilsidesætte byrettens skøn.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0046.
Til top Sidst opdateret: 20-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk