Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kære efter kærefristens udløb i faderskabssag 
23-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 6. september 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. juni 2019.
Ved kendelse af 25. marts 2019 traf byretten afgørelse om at genoptage en faderskabssag vedrørende et barn på 3 år, således at sagen i første omgang skulle behandles ved Statsforvaltningen. Baggrunden for genoptagelsen var fremlæggelsen af en retsgenetisk erklæring, der talte for, at manden var far til barnet.

Byretten sendte udskrift af retsbogen til mandens advokat den 25. marts 2019 og anførte i brevet, at kærefristen var 4 uger.

Manden ønskede at kære afgørelsen med påstand om, at sagen ikke skulle genoptages.  Advokaten kærede derfor afgørelsen ved kæreskrift af 11. april 2019, som blev modtaget hos byretten den 12. april 2019.  Landsretten afviste imidlertid ved kendelse af 7. maj 2019 kæremålet under henvisning til, at kærefristen efter retsplejelovens § 394, stk. 1, er 2 uger, og at kæreskriftet derfor var indleveret efter kærefristens udløb.

Mandens advokat anmodede herefter landsretten om oprejsningsbevilling efter retsplejelovens § 394, stk. 2, 4. pkt.

Landsretten tog ikke ansøgningen om kæretilladelse til følge

Landsretten fandt, at betingelserne for undtagelsesvist at tillade kære efter kærefristens udløb ikke var opfyldt jf. retsplejelovens § 394, stk. 2, 4. pkt. Landsretten lagde vægt på, at selvom byretten havde henvist til en kærefrist på 4 uger, fremgår det af retsplejelovens § 394, stk. 1, at kærefristen er 2 uger, og at manden under sagen var repræsenteret af en advokat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0302.
Til top Sidst opdateret: 23-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk