Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kære af en byretskendelse afvist som for sent indgivet. Spørgsmål om, hvorvidt forsendelsen af byretskendelsen til den kærende part var ekstraordinært forsinket. 
11-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2014 meddelt en privatperson tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2014.
Ved en kendelse af 15. august 2013 afviste Københavns Byret en sag, der var anlagt af privatpersonen mod Procesbevillingsnævnet vedrørende et afslag på meddelelse af fri proces. Byrettens afvisning af sagen var begrundet i en manglende afhjælpning af mangler ved stævningen. Sagens parter var ikke til stede ved byrettens afsigelse af kendelsen. Den 15. august 2013 sendte byretten en udskrift af kendelsen til Procesbevillingsnævnet samt til privatpersonens adresse i England. Den 4. november 2013 modtog byretten pr. mail et kæreskrift fra privatpersonen. Byretten videresendte kæreskriftet til Østre Landsret, der meddelte privatpersonen en frist til at fremkomme med bemærkninger til den sene fremsendelse af kæreskriftet. I et processkrift af 20. december 2013 oplyste privatpersonen bl.a., at han først den 30. oktober 2013 havde modtaget udskrift af byrettens kendelse. Landsretten udtalte i kendelsen af 22. januar 2014, at privatpersonens processkrift af 20. december 2013 trods opfordret hertil ingen bemærkninger indeholdt til spørgsmål om en eventuel overskridelse af kærefristen. Herefter, og da der ikke i øvrigt forelå oplysninger, der gav grund til at antage, at forsendelsen havde været forsinket i ekstraordinært omfang, fandt landsretten det godtgjort, at kære var iværksat for sent, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2. Landsretten afviste herefter kæremålet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0372.
Til top Sidst opdateret: 11-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk