Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indlevering af en ankestævning i en småsag 
15-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning og en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 22. au-gust 2017 og den 31. oktober 2017.
Personen var ved en lejeretlig småsag i byretten blevet dømt til at betale 30.000 kr.

Personen sendte dagen inden ankefristens udløb en ankestævning til landsretten.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten udtalte, at det følger af retsplejelovens § 410, stk. 2, 1. pkt., at anke af domme i sager behandlet efter småsagsprocessen skal ske ved indlevering af en ankestævning til byretten.

Da ankestævningen ikke var modtaget i byretten inden ankefristens udløb, afviste landsretten ankesagen.

Landsretten tog ikke på ny anken under behandling

Efter landsrettens afvisning af ankesagen anmodede personens advokat landsretten om på ny at tage anken under behandling i medfør af retsplejelovens § 372, stk. 3, og advokaten fremsendte en ny ankestævning til byretten.

Landsretten udtalte, at det fremgår af retsplejelovens § 372, stk. 3, at en anke, der hæves eller afvises af anden grund end overskridelse af ankefristen, med rettens tilladelse på ny kan tages under behandling, såfremt en ny ankestævning indleveres på rettens kontor inden 2 uger efter, at sagen blev hævet eller afvist.

Idet afvisningen af ankesagen var sket som følge af overskridelse af ankefristen, fandt landsretten ikke grundlag for på ny at tage anken under behandling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0574 og 2017-22-0575.

Procesbevillingsnævnet har tidligere givet bevilling til Højesteret i sager vedrørende beslægtede problemstillinger, senest ved en sag, der i Procesbevillingsnævnet blev behandlet under j.nr. 2017-22-0434.
Til top Sidst opdateret: 15-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk