Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indkaldelse af en speciallæge som vidne i en sag om patientskade 
04-08-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 3. august 2016 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. maj 2016.

En mand var under sygehusbehandlingen for en godartet hjernesvulst blevet påført alvorlige skader på hjernen. 

Patientforsikringen (i dag: Patienterstatningen) havde fundet, at der var tale om en erstatningsberettigende patientskade. 

Regionen påklagede afgørelsen til Patientskadeankenævnet (i dag: Ankenævnet for Patienterstatningen), der fandt, at der ikke var tale om en erstatningsberettigende skade efter klage- og erstatningslovens § 20, idet Ankenævnet fandt, at behandlingen var udført i overensstemmelse med den såkaldte specialiststandard, jf. klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1.

Patienten anlagde herefter sag ved domstolene med påstand om, at Ankenævnet for Patienterstatningen skulle anerkende, at der var tale om en patientskade.

Byretten fandt, at der var tale om en erstatningsberettigende patientskade

Til brug for behandlingen af sagen blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. Af udtalelsen fremgik det blandt andet, at det var rådets vurdering, at det samlede behandlingsforløb havde levet op til ”alment accepteret faglig standard”.

Byretten havde ikke imødekommet patientens begæring om at føre en speciallæge som vidne i sagen, idet byretten havde fundet, at dette måtte afskæres som overflødig bevisførelse, jf. retsplejelovens § 341. Den pågældende speciallæge havde under sagens behandling ved Patientforsikringen afgivet en udtalelse til brug for Patientforsikringens afgørelse i sagen.

Byretten fandt, at behandlingen var udført i overensstemmelse med den såkaldte specialiststandard, jf. klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1.

Byretten fandt imidlertid, at den meget alvorlige skade, som patienten havde pådraget sig, var mere omfattende, end hvad han med rimelighed måtte tåle, og at der således var tale om en erstatningsberettigende patientskade efter klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4.

Ankenævnet for Patienterstatningen ankede dommen til landsretten.

Landsretten tillod patienten at føre speciallægen som vidne

Også under sagen i landsretten anmodede patienten om at føre speciallægen som vidne, hvilket landsretten i en kendelse tillod.

Landsretten udtalte i den forbindelse, at den omstændighed, at speciallægen havde medvirket ved Patientforsikringens behandling af sagen, og at han ikke havde medvirket ved Ankenævnets behandling, ikke kunne føre til, at han ikke kunne indkaldes til at afgive vidneforklaring, samt at det ikke på forhånd kunne udelukkes, at speciallægens vidneforklaring kunne have betydning for sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0300.

Til top Sidst opdateret: 04-08-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk