Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvilken årsopgørelse skal anvendes ved afgørelse om fri proces? 
30-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2019 meddelt et ægtepar tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. juni 2019.
I december 2014 blev der anlagt sag mod ægteparret i en sag vedrørende omstødelse af en disposition i medfør af arvelovens § 31. Ved byrettens dom af 12. november 2018 blev ægteparret frifundet, og modparterne ankede den 26. november 2018 dommen til landsretten.

Den 20. december 2018 indgav ægteparrets advokat en ansøgning om fri proces til ankesagen til Civilstyrelsen. Den 16. januar 2019 videresendte Civilstyrelsen ansøgningen til Vestre Landsret, idet styrelsen var af den opfattelse, at kompetencen til at behandle en ansøgning om fri proces i den foreliggende situation henlå hos retten.

Landsretten afviste at meddele ægteparret fri proces til ankesagen

Landsretten anførte, at ægteparrets samlede indtægtsgrundlag opgjort efter bekendtgørelse om fri proces § 1, stk. 1, i 2017 oversteg 418.000 kr., og at ægteparrets aktuelle indkomstforhold ikke afveg væsentlig fra det, der var lagt til grund ved opgørelsen af indkomstgrundlaget i 2017. Ægteparret opfyldte derfor ikke de økonomiske betingelser for fri proces.

Det blev herefter anført, at landsretten ikke fandt, at vurderingen af, om ægteparret opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces, skulle ske på baggrund af oplysningerne om deres indtægtsgrundlag i 2016, da ansøgningen om fri proces blev indgivet i december 2018.

Landsretten tog derfor ikke ægteparrets anmodning om fri proces til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0299
Til top Sidst opdateret: 30-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk