Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang 
03-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 26. oktober 2017 meddelt en tiltalt mand begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. maj 2017.
Tilladelsen er begrænset til at angå spørgsmålet om, hvorvidt den tiltalte med rette er dømt for hacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang, jf. straffelovens § 263, stk. 3, og § 291, stk. 2, samt den samlede sanktionsfastsættelse.

Tiltalte var i en periode ansat som it-chef i en virksomhed. Efter ophøret af tiltaltes ansættelse hos virksomheden blev virksomheden tre gange over en periode på ca. en uge udsat for hackerangreb på virksomhedens it-systemer. Ifølge anklagemyndigheden blev alle tre hackerangreb begået af tiltalte. Således havde tiltalte ifølge anklagemyndigheden uberettiget skaffet sig adgang til it-systemenerne og slettet henholdsvis virksomhedens SAN (Storage Area Network), virksomhedens adgang til NAS (Network Attached Storrage), og ved sidste angreb virksomhedens intranet. Angrebene medførte blandt andet, at virksomhedens medarbejdere ikke kunne tilgå virksomhedens it-systemer, ligesom blandt andet mailprogrammer, intranet, bogholderi- og regnskabsprogrammer og kundekartotek blev slettet. Virksomheden måtte desuden sende dele af personalet hjem som følge af angrebene.

Virksomheden fik ved komplicerede tekniske løsninger genskabt en del af det slettede data, idet virksomheden dog havde udgifter alene til eksterne samarbejdspartnere på mere end 400.000 kr. i forbindelse med genetablering af data.

Byretten og landsretten dømte tiltalte for hacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang

Tiltalte, der under sagen benægtede, blev i byretten blandt andet dømt for hacking under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 263, stk. 3, og hærværk af betydeligt omfang, jf. straffelovens § 291, stk. 2. Tiltalte blev idømt en straf på fængsel i 2 år og 9 måneder som en samlet straf for samtlige sagens forhold, herunder også 77 bedrageriforhold begået mod virksomheden og en anden af tiltaltes tidligere arbejdsgivere, idet byretten i skærpende retning vedrørende hackingforholdene tillagde det vægt, at angrebene havde medført stor skadevirkning for virksomheden med deraf følgende driftsforstyrrelser og store eksterne udgifter til genetablering af it-systemet.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået hackerangrebene. Landsretten udtalte vedrørende skyldsspørgsmålet blandt andet, at der var tale om tre alvorlige angreb inden for kort tid, som reelt havde lagt virksomheden ned, idet der var sket sletning af vitale erhvervsoplysninger, herunder dele af virksomhedens erhvervshemmeligheder. Landsretten udtalte endvidere, at sletningerne førte til, at virksomheden måtte hjemsende personale, og at it-systemerne først var fuldt retableret efter nogle uger, ligesom angrebene var foretaget ved, at tiltalte havde udnyttet viden, som han havde fået, mens han havde en betroet stilling i virksomheden. På den baggrund fandt landsretten, ligesom byretten, at forholdene skulle henføres under straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, og § 291, stk. 2.

Ved strafudmålingen tillagde landsretten det vedrørende hackingforholdene vægt, at der var tale om tre separate angreb på virksomheden med sletning af virksomhedens data under omstændigheder, hvor virksomheden blev lagt ned, ligesom det blev tillagt vægt, at dele af personalet måtte sendes hjem, at det tog flere uger, før virksomhedens systemer og oplysninger var retableret, samt at virksomheden led et større økonomisk tab i forbindelse hermed, og havde udgifter alene til eksterne samarbejdspartnere på mere end 400.000 kr. til genetablering af systemerne. Landsretten fandt på den baggrund, at straffen for hacking og hærværk af grov karakter burde fastsættes til ikke under 1 år og 6 måneders fængsel, hvorfor landsretten forhøjede den samlede straf til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0171.
Til top Sidst opdateret: 03-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk