Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grønlandsk sag om tilbageholdelse 
06-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2016 meddelt en grønlandsk mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 21. december 2015.

En grønlandsk mand, der i kredsretten var blevet dømt for et strafbart forhold, men som havde anket kredsrettens dom til Grønlands Landsret, skulle ifølge kredsrettens beslutning af 2. november 2015 forblive tilbageholdt (varetægtsfængslet) under anken. Kredsretten fastsatte i overensstemmelse med § 368, stk. 2, i retsplejeloven for Grønland ikke en frist for tilbageholdelsen.

I medfør af § 368, stk. 3, i retsplejeloven for Grønland var det herefter op til Grønlands Landsret at fastsætte en frist for den fortsatte tilbageholdelse.

4 uger efter kredsrettens beslutning om tilbageholdelse var retsbog og dombog i sagen imidlertid endnu ikke fremsendt fra kredsretten til Grønlands Landsret, der således ikke havde fastsat en frist, og manden påstod herefter, at han skulle løslades.

Kredsretten i Nuuk løslod ikke manden

Ved en beslutning af 4. december 2015 fandt kredsretten med henvisning til § 368, stk. 3, i retsplejeloven for Grønland, at afgørelsen af 2. november 2015 om tilbageholdelse under anke fortsat var gældende, og manden blev derfor ikke løsladt.

Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens afgørelse

Manden kærede kredsrettens beslutning til landsretten, der fandt, at det var i overensstemmelse med § 368, stk. 2, i retsplejeloven for Grønland, at kredsretten efter domsafsigelsen ikke havde fastsat en frist.

Dette var dog ikke til hinder for, at manden på et senere tidspunkt blev løsladt eksempelvis under henvisning til, at sagen ikke blev fremmet behørigt.

I den foreliggende sag fandt landsretten ikke, at sagsbehandlingen var fremmet behørigt, når doms- og retsbogudskrifter i en sag om tilbageholdelse ikke var færdigskrevet indenfor 4 uger. Henset til den foranstaltning, som manden kunne forventes idømt, såfremt han blev anset for skyldig, som det var sket i kredsretten, fandt landsretten det imidlertid ikke uproportionelt fortsat at tilbageholde manden.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-26-0001.

Til top Sidst opdateret: 06-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk