Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Godtgørelse for arbejdsgivers overtrædelse af 48-timers reglen i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven. 
14-11-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2016 meddelt et fagforbund som mandatar for en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. juni 2016.

En lønmodtager var ansat som traktorfører. Lønmodtageren havde i henhold til ansættelseskontrakten en ugentlig arbejdstid på 42,5 time. Arbejdet, som lønmodtageren udførte, var meget sæsonpræget, og i perioder kunne der derfor være betydeligt overarbejde.

Ansættelsesforholdet ophørte, og lønmodtageren rettede herefter krav imod den tidligere arbejdsgiver, med henvisning til, at arbejdsgiveren havde overtrådt 48-timers reglen i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven, idet lønmodtageren i adskillige 4 måneders perioder havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. 

Da arbejdsgiveren afviste kravet, lagde et fagforbund som mandatar for lønmodtageren sag an mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse på 65.000 kr., svarende til 3 måneders løn, for overtrædelse af arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4, jf. lovens § 8.

Byretten dømte arbejdsgiveren til betaling af en godtgørelse på 15.000 kr.

Ved dommen lagde byretten til grund, at lønmodtageren gentagende gange under sin ansættelse hos arbejdsgiveren havde haft en gennemsnitlig arbejdstid, der i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder, i væsentlig grad havde oversteget 48 timer. Byretten fandt på den baggrund, at arbejdsgiveren havde krænket lønmodtagerens rettigheder, og at lønmodtageren var berettiget til en godtgørelse på 15.000 kr. 

Byretten lagde vægt på hensynene bag arbejdstidsdirektivet samt på, at overholdelsen af direktivet påhviler arbejdsgiveren, idet byretten dog også lagde vægt på, at overskridelserne i vidt omfang var sket efter lønmodtagerens egen beslutning samt udtrykkelige ønsker herom og mod fuld overtidsbetaling. 

Landsretten fandt, at godtgørelsen passende kunne fastsættes til 50.000 kr.

Lønmodtageren ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om betaling af yderligere 112.598,04 kr., svarende til 4 måneders løn beregnet på baggrund af ansøgerens gennemsnitlige månedsløn inklusiv overarbejde for en periode på 3 år.

Landsretten tog lønmodtagerens påstand om yderligere godtgørelse til følge med 35.000 kr., idet landsretten efter en samlet vurdering af overtrædelsens karakter fandt, at godtgørelsen passende kunne fastsættes til 50.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0407.

 

Til top Sidst opdateret: 14-11-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk