Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Godtgørelse af advokatudgifter i skattesag 
07-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2014 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. maj 2014. Skatteyderen havde fået delvist medhold i en skattesag ved Landsskatteretten og var derfor berettiget til en omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Skatteyderen havde under sagen været repræsenteret af et rådgivningsfirma, der senere overgav sagen til et advokatfirma. Byretten fandt ikke, at skatteyderen havde haft krav på godtgørelse af nogen del af de regninger, som advokatfirmaet havde sendt til ham. Byretten lagde herved bl.a. vægt på aftalegrundlaget mellem rådgivningsfirmaet og skatteyderen, og at advokatfirmaets bistand i realiteten var ydet til rådgivningsfirmaet for dennes regning og ikke til skatteyderen.  Landsretten stadfæstede byrettens dom bl.a. under henvisning til, at skatteyderen ikke havde været forpligtet til at betale advokatfirmaets regninger, hvorfor betingelsen i skatteforvaltningslovens § 52 om, at der skal være tale om udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt, ikke var opfyldt, og at skatteyderens henvisning til en administrativ praksis ikke kunne føre til et andet resultat.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0349.
Til top Sidst opdateret: 07-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk