Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse af skatteansættelse efter straffesag 
24-07-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2017 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. marts 2017.

Skatteyderen havde i en årrække bibeskæftigelse i et selskab, hvor han også forestod lønindberetningen til skattemyndighederne. Skatteyderen undlod i den forbindelse at indberette lønindtægter mv. fra selskabet i skatteårene 2004 – 2008.

Da SKAT blev bekendt med skatteyderens manglende indberetning af lønindkomsten genoptog SKAT skatteansættelsen for de omhandlede indkomstår og forhøjede skatteyderens skattepligtige indkomst, ligesom skatteyderen blev politianmeldt for overtrædelse af skattekontrolloven.

Der blev herefter rejst tiltale mod skatteyderen, og under hovedforhandlingen af straffesagen i byretten forklarede skatteyderen, at han i indkomståret 2008 havde modtaget yderligere løn, som ikke var omfattet af SKATs tidligere forhøjelser af den skattepligtige indkomst. 

Efter at der var faldet endelig dom i straffesagen ved landsretten, genoptog SKAT på ny skatteansættelsen for indkomståret 2008. Under skattemyndighedernes behandling af sagen, gjorde skatteyderen navnlig gældende, at SKAT ikke havde været berettiget til på ny at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2008, idet ansættelsesfristerne i skatteforvaltningsloven var sprunget. SKAT og Landsskatteretten fandt imidlertid, at der i skatteforvaltningslovens § 34 b var hjemmel til at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2008, selvom ansættelsesfristerne i § 26 og § 27 var sprunget.

Byretten og landsretten frifandt Skatteministeriet 

Det var under retssagen ubestridt, at SKATs varsling af genoptagelsen for indkomståret 2008 var sket efter udløbet af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 og § 27, og at skatteansættelsen for indkomståret 2008 var materielt rigtig, hvorfor sagen alene angik, som skatteforvaltningslovens § 34 b udgjorde tilstrækkelig hjemmel til at gøre kravet gældende overfor skatteyderen.

Efter en nærmere fortolkning af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 34 b og bestemmelsens forarbejder fandt både byretten og landsretten, at SKAT havde været berettiget til at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2008, idet skatteforvaltningslovens § 34 b må anses for et supplement til de almindelige genoptagelsesbestemmelser i skatteforvaltningslovens § 26 og § 27. SKAT havde derfor hjemmel til at gøre skattekravet gældende mod skatteyderen, selvom fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 og § 27 var sprunget.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-00211.

Til top Sidst opdateret: 24-07-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk