Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse af et dødsbo 
11-04-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. april 2017 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. februar 2017
Arvelader afgik ved døden den 5. juli 2016, og efter begæring fra arvingens advokat blev boet udleveret til privat skifte den 26. juli 2016.

Den 17. november 2016 modtog skifteretten åbningsstatus. I åbningsstatussen var der sat kryds i feltet om, at opgørelsen samtidig var en endelig boopgørelse med skæringsdag pr. dødsdagen.

Åbningsstatussen var samtidig fremsendt til Skat, der herefter godkendte værdiansættelsen i boopgørelsen, og skifteretten udfærdigede den 31. december 2016 boafgiftsberegning på baggrund af boopgørelsen og Skats godkendelse.

Den 2. januar 2017 skrev advokaten til skifteretten, at han havde modtaget Skats godkendelse af boopgørelse og skifterettens afgiftsberegning, men at det var en fejl, at der var sat kryds i feltet om, at opgørelsen samtidig var en endelig boopgørelse. Boets aktiver var – efter advokatens opfattelse – derfor fastsat til højere beløb end de reelt havde, og skifteretten havde følgelig beregnet en for høj boafgift.

Advokaten anmodede herefter på vegne af boet om genoptagelse af boet i medfør af dødsboskiftelovens § 103, stk. 1.

S
kifteretten afslog genoptagelse

Skifteretten afslog genoptagelse af dødsboet og anførte i kendelsen, at det bl.a. fremgår af vejledning til åbningsstatus, at afkrydsning for endelig boopgørelse kan have afgifts- og skattemæssige konsekvenser, hvorfor der ikke var grundlag for at genoptage boet i medfør af dødsboskiftelovens § 103, stk. 1, nr. 3. Skifteretten anførte endvidere, at boopgørelsen er endelig og bindende for boet, når denne er indleveret til Skat og skifteretten, hvorfor der ikke var hjemmel til at genoptage boet med henblik på ændring af skæringsdagen.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten stadfæstede skifterettens afslag på genoptagelse med bemærkning om, at der under de foreliggende omstændigheder ikke var grundlag for at genoptage boet efter dødsboskiftelovens § 103.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0128.
Til top Sidst opdateret: 11-04-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk