Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Genoptagelse af et dødsbo 
03-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2017 meddelt fire arvinger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. oktober 2016.

Den ene af arvingerne erhvervede i sommeren 2007 et sommerhus fra arvelader, og som finansiering af handlen blev der blandt andet udstedt et sælgerpantebrev på 505.000 kr.

Arvelader afgik ved døden i januar 2016 og boet blev udleveret til privat skifte. Af boets åbningsstatus fremgik det, at boets aktiver udgjorde ca. 740.000 kr., hvoraf sælgerpantebrevet udgjorde 505.000 kr. 

Boets nettoformue på dødsdagen blev samtidig opgjort til ca. 666.000 kr., hvorfor der skulle betales boafgift af dette beløb. Da den arving, der havde udarbejdet åbningsstatussen, havde afkrydset, at denne tillige skulle betragtes som en endelig boopgørelse, og idet SKAT godkendte værdiansættelsen af blandt andet sælgerpantebrevet, blev boet sluttet på denne baggrund. 

Arvingerne anmodede knap en måned efter skifterettens godkendelse af boopgørelsen om genoptagelse boet, idet arvingerne gjorde gældende, at det var en fejl, at sælgerpantebrevet var medtaget i boopgørelsen til kurs 100.

Skifteretten afslog genoptagelse 

Da anmodningen om genoptagelse alene var begrundet i en ændret værdiansættelse af sælgerpantebrevet, var der efter skifterettens vurdering ikke grundlag for at genoptage boet, jf. dødsboskiftelovens § 103, stk. 1. Skifteretten lagde endvidere vægt på, at arvingerne kunne have undersøgt sælgerpantebrevets korrekte værdi inden boopgørelsen blev indleveret til skifteretten.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse 

Landsretten stadfæstede skifterettens afslag på genoptagelse, idet landsretten lagde vægt på, at den arving, der havde udstedt sælgerpantebrevet ikke havde betalt afdrag på gælden, og at boets krav i henhold til sælgerpantebrevet derfor var et aktiv, der skulle medtages boopgørelsen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0598.

 

Til top Sidst opdateret: 03-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk