Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Generhvervelse af førerretten efter lovændring om hashkørsel 
02-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 28. december 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2018.
Personen var i juni 2015 blevet frakendt førerretten i 7 år. Frakendelsen skete som følge af 3 tilfælde af kørsel i THC-påvirket tilstand (hashkørsel) til samtidig pådømmelse. Han havde forinden fået administrativt inddraget kørerkortet den 23. november 2014.

Ved en lovændring i 2017 blev sanktionerne for hashkørsel i en række tilfælde lempet.

Personen anmodede herefter om tilladelse til at generhverve førerretten inden frakendelsestidens udløb, jf. færdselslovens § 132.

Byretten tillod førerretten generhvervet

For byretten oplyste anklagemyndigheden, at anklagemyndighedens påstand alene ville være ubetinget frakendelse af førerretten i et halvt år, hvis han skulle dømmes efter de nugældende regler.

Personen oplyste blandt andet, at han ikke længere røg hash, og at han gerne ville generhverve førerretten, da han netop var blevet færdiguddannet, og gerne ville have mulighed for at søge beskæftigelse i et bredere geografisk område.

Efter en samlet vurdering af personens forhold sammenholdt med, at førerretten havde været inddraget i snart 4 år, selvom han efter de nugældende regler alene ville være blevet frakendt førerretten i et halvt år, fandt retten, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at personen skulle have mulighed for at generhverve førerretten.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

For landsretten var parterne enige om, at personen rettelig ville være blevet frakendt førerretten i 3 år, såfremt han var blevet dømt efter de nugældende regler.

Landsretten tog ikke anmodningen om generhvervelse af førerretten til følge. Landsretten henviste til, at hverken de nye regler, hvorefter personen ville være blevet frakendt førerretten for en kortere periode end 7 år, eller hans nuværende personlige forhold kunne anses for at være sådanne ganske særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at førerretten kunne generhverves før frakendelsestidens udløb.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0312
Til top Sidst opdateret: 02-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk