Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gældsstyrelsens retlige interesse i konkursdekret 
21-02-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt Gældsstyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. december 2018
En skyldner havde i personligt regi drevet virksomhed og havde i den forbindelse blev oparbejdet en betydelig restance til skattemyndighederne. Skyldneren ønskede derfor at indstille driften af den personligt drevne virksomhed, hvorfor skyldnerens advokat rettede henvendelse til Gældsstyrelsen med et forslag til en afvikling af virksomheden. Gældsstyrelsen kunne ikke tiltræde den foreslåede afvikling af virksomheden.

På trods af Gældsstyrelsens afvisning af den foreslåede afvikling af virksomheden gennemførte skyldneren afviklingen, hvilket blandt andet betød, at virksomhedens aktiver blev overdraget til et anpartsselskab kontrolleret af skyldnerens ægtefælle, og at virksomheden blev afmeldt hos skattemyndighederne.

Gældsstyrelsen indgav herefter konkursbegæring mod skyldneren.

Skifteretten afviste konkursbegæringen

For skifteretten var der enighed om, at Gældsstyrelsen havde et krav mod skyldneren samt om størrelsen heraf. Der var tillige enighed om, at skyldneren var insolvent.

Skyldneren anførte imidlertid, at Gældsstyrelsen savnede retlig interesse i fremme af konkursbegæringen, idet virksomheden var ophørt, og idet han ikke havde aktiver af betydning, hvorfor en konkursbehandling ikke ville resultere i, at der fremkom midler til fordeling blandt kreditorerne.

Gældsstyrelsen anførte heroverfor, at det på det foreliggende grundlag ikke kunne udelukkes, at der ved en konkursbehandling ville fremkomme midler til fordeling blandt kreditorerne. Gældsstyrelsen henviste i den forbindelse bl.a. til, at det var nødvendigt med en nærmere undersøgelse af den gennemførte virksomhedsoverdragelse samt skyldnerens privatøkonomiske forhold i øvrigt. Endvidere henviste Gældsstyrelsen til, at det burde undersøges, hvorvidt det virksomhedspant der var stillet til sikkerhed for virksomhedens engagement med en bank kunne omstødes.

Da skyldneren havde erklæret, at han ikke ejede aktiver udover hvad der var nødvendigt for opretholdelsen af et beskedent hjem og en beskeden levefod, fandt skifteretten efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at det ikke var tilstrækkelig godtgjort, at Gældsstyrelsen havde retlig interesse i, at skyldneren blev taget under konkursbehandling.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten fastslog indledningsvist, at det i en situation som den foreliggende, hvor skyldnerens personligt drevne virksomhed er ophørt og afmeldt hos skattemyndighederne, og hvor skyldneren erkender konkurskravet og insolvensen, da påhviler det konkursrekvirenten at fremkomme med konkrete oplysninger, der indikerer, at der har fundet omstødelige dispositioner sted, hvorved der vil tilfalde boet midler.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten herefter, at Gældsstyrelsen ikke havde fremlagt tilstrækkelige oplysninger om skyldnerens økonomiske forhold, hvorfor Gældsstyrelsen ikke havde retlig interesse i at erklære skyldneren konkurs.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0631.
Til top Sidst opdateret: 21-02-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk