Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fristregler ved fortsat frihedsberøvelse af en udlænding 
20-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2017 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. april 2018.
Udlændingen var den 4. marts 2018 blevet frihedsberøvet, da han ikke havde lovligt ophold i Danmark. Frihedsberøvelsen blev indbragt for Københavns Byret, som fandt, at der var grundlag for at forlænge frihedsberøvelsen. Efterfølgende skete der løbende domstolsprøvelse af frihedsberøvelsen.

Udlændingen oplyste under frihedsberøvelsen, at han ville medvirke til frivillig udsendelse til sin nationalstat.

Den 14. marts 2018 ansøgte udlændingen om asyl i Danmark. Herefter foretog myndighederne blandt andet en søgning på, om udlændingen tidligere havde søgt om asyl i en anden EU-medlemsstat. Søgningen viste, at udlændingen tidligere havde søgt om asyl i Cypern. Udlændingemyndighederne traf den 11. april 2018 afgørelse om, at udlændingen skulle overføres til Cypern i medfør af Dublinforordningen.

Byretten løslod udlændingen

Ved kendelse af 12. april 2018 bestemte byretten, at udlændingen skulle løsladelse. Retten lagde vægt på, at udlændingelovens § 37, stk. 9, 2. pkt., indeholdt en frist på 1 måned for indgivelse af en anmodning til en anden EU-medlemsstat om overtagelse eller tilbagetagelse efter Dublinforordningen, og at denne frist var en forudsætning for, at frihedsberøvelsen kunne opretholdes. Da denne frist ikke var overholdt, løslod retten udlændingen. Retten fandt, at det forhold, at udlændingen først under sagen søgte om asyl, ikke kunne føre til et andet resultat.

Landsretten ændrede byrettens kendelse og forlængede frihedsberøvelsen

Landsretten lagde til grund, at udlændingen havde været frihedsberøvet siden den. 4. marts 2018, og at han den 14. marts 2018 havde søgt om asyl.

Landsretten anførte, at det fremgik af udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. pkt., at i tilfælde, hvor en udlænding søgte om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl), skulle udlændingemyndighederne senest 1 måned efter denne ansøgning indgive en anmodning til en anden medlemsstat om overtagelse eller tilbagetagelse, såfremt en frihedsberøvelse lovligt skulle opretholdes.

Udlændingemyndighederne havde den 11. april 2018 sendt en begæring om overførsel til Cypern.

Landsretten fandt herefter, at da anmodningen til en anden medlemsstat var indgivet inden 1 måned efter udlændingens ansøgning om asyl, var fristen i udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. pkt., overholdt.

Landsretten bestemte derfor, at udlændingen fortsat skulle være frihedsberøvet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0201.
Til top Sidst opdateret: 20-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk