Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om det i et dødsbo skal pålægges en advokat som vidne at besvare 4 konkrete spørgsmål. 
11-02-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2015 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. september 2014 i dødsboskiftesag. Under behandlingen af et dødsbo anmodede bobestyreren skifteretten om at indkalde advokaten til at afgive vidneforklaring om sit eventuelle kendskab til, hvad der var sket med et større kontantbeløb, som syntes at mangle i boet. Under henvisning til sin tavshedspligt protesterede advokaten mod anmodningen. Ved kendelse af 5. juli 2013 pålagde skifteretten advokaten at afgive vidneforklaring. Advokaten kærede afgørelsen til Østre Landsret, der ved kendelse af 27. august 2013 ændrede skifterettens kendelse, således at det ikke på daværende tidspunkt på pålagdes advokaten at afgive forklaring. I sin kendelse henviste landsretten bl.a. til, at bobestyreren ikke havde godtgjort at have udtømt andre muligheder for at klarlægge omstændighederne vedrørende det formodede pengebeløb, og at bobestyreren endvidere ikke havde sandsynliggjort, at advokaten ved afgivelse af forklaring ville fremkomme med væsentlige oplysninger vedrørende afdødes formodede dispositioner. Landsretten fandt derfor, at det ikke var godtgjort, at det var af afgørende betydning for sagens udfald, at advokaten afgav forklaring, jf. retsplejelovens § 170, stk. 2. Bobestyreren lod herefter flere vidner afhøre i skifteretten og foretog yderligere undersøgelser. Da de foretagne afhøringer og undersøgelse efter bobestyrerens opfattelse ikke bragte nogen afklaring af, hvad der var sket med formuen, anmodede bobestyreren på ny skifteretten om at indkalde advokaten til at afgive vidneforklaring til besvarelse af 4 specifikke spørgsmål. Ved kendelse af 28. august 2014 pålagde skifteretten advokaten som vidne at besvare de 4 spørgsmål. Advokaten kærede kendelsen til Østre Landsret, der ved kendelsen af 29. september 2014 stadfæstede skifterettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0592.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk