Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frihedsberøvelse af en nigeriansk kvinde udsat for menneskehandel. 
14-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. januar 2015 meddelt en nigeriansk kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. oktober 2014. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om administrativ frihedsberøvelse med henblik på udvisning af kvinden efter udlændingelovens § 37, jf. § 36. Kvinden, der havde været udsat for menneskehandel, erkendte over for politiet, at hun arbejdede i Danmark som prostitueret, og at hun hverken havde arbejdstilladelse eller opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen traf herefter afgørelse om udvisning straks med indrejseforbud i 2 år. Ved vurderingen af frihedsberøvelsens lovlighed lagde landsretten til grund, at kvinden to gange tidligere havde været indrejst i Danmark og var blevet afvist på grund af ulovligt ophold og arbejde. Landsretten lagde endvidere til grund, at hun i begge tilfælde var vurderet som menneskehandlet og havde fået tilbudt såkaldt refleksionsperiode som offer for menneskehandel med henblik på forberedt hjemsendelse, men var udrejst uden at modtage disse tilbud. Landsretten fandt herefter, at det, som kvinden nu forklarede om gæld til hendes ”madam” og pression fra denne, ikke var til hinder for udvisning efter udlændingelovens     § 26 a, hvorefter der ved afgørelse om udvisning skal tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde en udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning. Landsretten fandt herefter betingelserne for frihedsberøvelse opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0652.
Til top Sidst opdateret: 14-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk