Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremme af udlægssag efter kreditaftalelovens § 42, stk. 2 
22-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2017 meddelt en forbruger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2017.
Forbrugeren købte i november 2014 en bil med finansiering fra et finansieringsselskab. Finansieringsselskabet fik samtidig med købet et ejendomsforbehold i bilen. Ifølge kreditkøbsaftalen mellem parterne skulle forbrugeren herefter fra januar 2015 betale en månedlig ydelse til finansieringsselskabet. I februar 2017 blev bilen imidlertid beslaglagt af politiet med henblik på konfiskation, idet forbrugeren havde gjort sig skyldig i spirituskørsel. Forbrugeren havde indtil da betalt alle forfaldne ydelser på kreditkøbsaftalen, forsikringer mv. Bilen blev endelig konfiskeret ved dom i maj 2017 i straffesagen mod forbrugeren.

Finansieringsselskabet opsagde herefter, som følge af bilens konfiskation, kreditkøbsaftalen, og meddelte forbrugeren, at hele restgælden var forfalden til betaling. Finansieringsselskabet indleverede endvidere en begæring til fogedretten om at blive sat i formel besiddelse af bilen, og om at få udlæg for restgælden i forbrugerens øvrige aktiver. Forbrugeren tog bekræftende til genmæle for så vidt angår begæringen om, at finansieringsselskabet skulle sættes i formel besiddelse af bilen, men bestred, at finansieringsselskabet kunne få udlæg for restgælden. Mens fogedsagen verserede, fik finansieringsselskabet udleveret bilen af politiet.

Fogedretten nægtede at fremme udlægssagen

Fogedretten fandt, at der ikke var grundlag for at fremme sagen til udlæg efter kreditaftalelovens § 35, jf. § 41-42. For så vidt angår kreditaftalelovens § 42, stk. 2, lagde fogedretten blandt andet vægt på formålene og hensynene bag bestemmelsen, og fandt i den forbindelse, med henvisning til betænkning nr. 839/1978 om køb på kredit, at situationen, hvor en bil befinder sig hos politiet som følge af en beslaglæggelse eller konfiskation efter færdselslovens regler – og hvor politiet på baggrund af bestemmelsen i straffelovens § 76, stk. 3, er pligtig til at udlevere bilen til ejendomsforbeholdsindehaveren – bedst kunne sidestilles med betænkningens omtale af en situation, hvor bilen i forhold til kreditor lovligt befinder sig et andet sted i landet. Fogedretten lagde endvidere vægt på, at bilen var blevet udleveret til finansieringsselskabet, og at finansieringsselskabet ikke havde gjort et krav gældende mod forbrugeren efter kreditaftalelovens § 41.

Landsretten hjemviste sagen til fogedretten

Landsretten hjemviste sagen til fogedretten med henblik på, at udlægssagen skulle fremmes efter kreditaftalelovens § 42, stk. 2. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at forbrugeren ikke, som følge af beslaglæggelsen og siden konfiskationen, havde kunne tilbagelevere bilen til finansieringsselskabet. Landsretten fandt herefter, som følge af at bilen ikke havde befundet sig hos forbrugeren under tilbagetagelsesforretningen, at finansieringsselskabet var berettiget til at foretage udlæg hos forbrugeren for sit tilgodehavende efter kreditaftalelovens § 38, således som det opgøres af fogedretten, jf. kreditaftalelovens § 42, stk. 2. Landsretten fandt endvidere, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at finansieringsselskabet efter fogedforretningens foretagelse havde fået udleveret bilen af politiet, men bemærkede samtidig, at fogedretten måtte tage hensyn hertil ved udlægssagens behandling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0582.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk