Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremme af to udlægssager på baggrund af digitale lånedokumenter på trods af indsigelser om misbrug af NemID 
09-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2018 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 18. august 2017 og Østre Landsret den 14. december 2017.
Den første sag vedrørte en digital lånekontrakt, som var blevet indgået mellem en person og en bank i oktober 2016. Personen, hvis NemID lånekontrakten var blevet underskrevet med, kontaktede banken i december 2016 med oplysning om, at lånet ikke var blevet optaget af denne, og at forholdet var blevet politianmeldt i november 2016. Da personen ikke afdrog i henhold til lånevilkårene, indgav banken rekvisition ved fogedretten med henblik på at få udlæg i personens aktiver. Personen fremsatte i fogedretten indsigelser mod grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, hvorved personen gjorde gældende, at han ikke hæftede for lånet, idet lånet var blevet optaget af en udenlandsk gruppe, som havde truet ham til at udlevere sit NemID med kode, kopi af pas og Mastercard til dækning af en narkogæld.

Den anden sag vedrørte en digital lånekontrakt, som blev indgået mellem en person og en bank i februar 2017. Personen, hvis NemID lånekontrakten var blevet underskrevet med, politianmeldte forholdet dagen efter lånekontrakten var blevet indgået, men afdrog imidlertid alligevel på lånet fra april til juni 2017. Da personen efterfølgende misligholdte afdragsordningen, indgav banken rekvisition ved fogedretten med henblik på at få udlæg i personens aktiver. Personen fremsatte i fogedretten indsigelser mod grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, hvorved personen gjorde gældende, at han ikke hæftede for lånet, idet lånet var blevet optaget af to venner fra Facebook, som han havde følt sig truet til at udlevere sit NemID med tilhørende brugernavn og password til. Personen forklarede endvidere i fogedretten, at han alene havde afdraget på lånet, idet banken havde oplyst ham, at det var bedst, at han indtil videre gjorde dette.

Fogedretterne nægtede at fremme begge udlægssager

I den første sag fandt fogedretten, at den bevisførelse, som indsigelsen gav anledning til, var af et omfang og beskaffenhed, som burde ske under almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 501, stk. 4, og nægtede herefter at fremme sagen.

I den anden sag fandt fogedretten det ligeledes betænkeligt at fremme sagen på baggrund af det fremlagte digitale gældsbrev, og nægtede herefter at fremme sagen efter retsplejelovens § 501, stk. 1.

Landsretterne ophævede begge fogedretskendelser, og hjemviste sagerne til fogedretterne

I begge sager fandt landsretterne efter en samlet vurdering af hændelsesforløbene, at personerne havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de i forhold til banken hæftede for låneoptagelserne. Landsretterne ophævede derfor begge fogedretskendelser, og hjemviste sagerne til fortsat behandling i fogedretterne med henblik på fremme af udlægsforretningerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0012 og 2018-22-0028.
Til top Sidst opdateret: 09-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk