Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremme af fogedsag om udsættelse af ekskluderet andelshaver 
16-05-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 15. maj 2019 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. marts 2019.
Andelshaveren havde været medlem af andelsboligforeningen og haft brugsret til en lejlighed i foreningen i omkring 21 år, da han i august 2018 undlod at betale en måneds boligafgift på ca. 4.300 kr. Heller ikke efter at have modtaget en påkravsskrivelse med frist for betaling, betalte andelshaveren restancen.

Andelsboligforeningens bestyrelse traf herefter beslutning om at ekskludere andelshaveren fra foreningen og om at bringe hans brugsret til ophør, hvilket blev meddelt andelshaveren primo september 2018. I begyndelsen af oktober 2018 foretog andelshaveren betaling af restancen, dog bortset fra påkravsgebyret. Om årsagen til den sene betaling forklarede andelshaveren under sagen blandt andet, at han i den pågældende periode ikke tjekkede sin post, da han havde det psykisk dårligt.

I slutningen af november 2018 blev andelshaveren indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor han var indlagt i flere måneder.

Fogedretten nægtede at fremme sagen

Fogedretten anførte blandt andet, at uanset at der var tale om en hel måneds boligafgift, og at restancen i henhold til påkravet først blev berigtiget ved andelshaverens betaling i oktober 2018, fandt fogedretten henset til, at andelshaveren havde været andelshaver i foreningen i 21 år og ubestridt ikke forud for august 2018 havde været i restance, samt henset til andelshaverens personlige forhold, at misligholdelsen var uvæsentlig.

Fogedretten nægtede derfor at fremme sagen.

Landsretten ændrede fogedrettens kendelse

Landsretten anførte blandt andet, at der efter de foreliggende oplysninger om andelshaverens psykiske tilstand, herunder de oplysninger, der var fremkommet under kæresagen om hans aktuelle helbredsforhold, ikke var grundlag for at fastslå, at andelshaveren i tiden omkring misligholdelsen var ude af stand til at varetage sine interesser.

Da der ikke i øvrigt forelå oplysninger om omstændigheder, der kunne indebære, at misligholdelsen, der omfattede en hel måneds boligafgift, måtte skønnes at være af uvæsentlig betydning, ændrede landsretten fogedrettens kendelse, således at fogedsagen blev fremmet. Landsretten anførte herefter, at varigheden af andelshaverens medlemskab af andelsboligforeningen ikke kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0111.
Til top Sidst opdateret: 16-05-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk