Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremlæggelse af et licitationstilbud indhentet under en erstatningssag 
07-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2016 meddelt 16 købere af nogle nybyggede ejendomme tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2016.

Kendelsen blev afsagt under en ankesag mellem køberne og det arkitektfirma, der var tilsynsførende ved byggeriet af ejendommene, samt en underentreprenør om erstatning for en række påståede mangler ved ejendommene.

Forud for retssagen var der afholdt syn og skøn ved isoleret bevisoptagelse bl.a. vedrørende udbedringsomkostningerne for de påståede mangler, og arkitektfirmaet og underentreprenøren var i byretten blevet dømt til at betale erstatning for størstedelen af de påståede mangler. Erstatningsbeløbet blev opgjort i overensstemmelse med det af skønsmanden anslåede. 

Arkitektfirmaet og underentreprenøren ankede dommen til Vestre Landsret.

Under behandlingen af ankesagen anmodede køberne landsretten om tilladelse til at fremlægge materiale vedrørende et udbud, som køberne havde iværksat efter byrettens dom med henblik på afhjælpning af manglerne. Køberne anmodede endvidere om tilladelse til at fremlægge et tilbud fra en uafhængig håndværksvirksomhed, der var indkommet i forbindelse med udbuddet.

Landsretten tillod ikke fremlæggelse af licitationstilbuddet

Vestre Landsret fandt, at tilbuddet var en ensidig erklæring, der var indhentet efter sagens anlæg, og at tilbuddet således ikke kunne tillades fremlagt. Landsretten fandt endvidere, at udbudsmaterialet måtte anses for sammenhængende med tilbuddet, og at disse bilag således måtte anses for at være uden betydning for sagen, jf. retsplejelovens § 341, hvorfor de heller ikke kunne tillades fremlagt. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0270 og 2016-22-0271.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk