Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremlæggelse af en ensidigt indhentet erklæring i en konkurskarantænesag 
27-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2017 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. november 2016.

En person havde som direktør i flere selskaber drevet virksomhed af forskellig art herunder blandt andet boligudlejning og lagerhotel. Efter en arbejdsskade som følge af et overfald begået af en af lejerne var direktøren ikke i stand til at drive virksomheden på samme niveau som tidligere, og et af selskaberne kom i økonomiske vanskeligheder og blev taget under konkursbehandling.

Under konkursbehandlingen indstillede kurator, at der blev indledt en konkurskarantænesag mod den forhenværende direktør, idet kurator kun havde modtaget et ganske begrænset antal regnskabsbilag, hvorfor bogføringslovens krav efter kurators opfattelse ikke var overholdt, ligesom der efter kurators opfattelse ikke var afregnet korrekt moms og A-skat. Skifteretten tiltrådte kurators indstilling og indledte herefter en konkurskarantænesag mod den tidligere direktør.

Under sagens forberedelse for skifteretten fremlagde den forhenværende direktør en erklæring udarbejdet af selskabets revisor, der var indhentet efter, at skifteretten havde besluttet at indlede konkurskarantænesagen. Kurator protesterede mod fremlæggelse af erklæringen. 

Skifteretten tillod fremlæggelse 

Skifteretten bemærkede, at reglerne i retsplejeloven om borgerlige sager fandt anvendelse på sager om konkurskarantæne med de ændringer som følger af forholdets natur.

Skifteretten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at erklæringen indeholdt oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Skifteretten tillod herefter den forhenværende direktør at fremlægge erklæringen.

Landsretten stadfæstede skifterettens afgørelse

Landsretten var enig med skifteretten og tilføjede, at der ikke var grundlag for at afskære en person, som der var indledt en sag om konkurskarantæne imod, fra at fremlægge en erklæring som den, revisoren havde udarbejdet.


Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0655

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk