Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fremkomst af påkravsskrivelse i andelsboligforhold 
26-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 22. august 2019 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juli 2019.

Da en andelshaver, der flere gange tidligere havde været i restance med betaling af boligafgiften, endnu en gang kom i restance, sendte andelsboligforeningen den 11. januar 2019 en påkravsskrivelse til andelshaveren vedrørende den manglende betaling. Påkravsskrivelsen blev sendt både med almindelig og anbefalet post. 

Af oplysningerne fra ”Track & Trace” fremgik det, at forsendelsen var forsøgt afleveret hos andelshaveren den 14. januar 2019. Videre fremgik det, at der ville blive sendt en besked om, hvornår forsendelsen kunne hentes, og at en sådan besked typisk ville blive sendt næste hverdag. Af ”Track & Trace”-oplysningerne fra den 15. januar 2019 fremgik det, at forsendelsen var klar til afhentning. 

Andelshaveren hentede ikke forsendelsen, som derfor blev returneret til andelsboligforeningen. Da andelshaveren ikke betalte restancen, besluttede andelsboligforeningens bestyrelse at ekskludere ham.  

Andelsboligforeningen indbragte herefter sagen for fogedretten med anmodning om umiddelbar fogedforretning. Under sagen gjorde andelshaveren navnlig gældende, at han ikke havde modtaget en meddelelse om, at der var en forsendelse klar til afhentning, og at påkravsskrivelsen således ikke var kommet frem til ham.  

Fogedretten fremmede sagen, hvilket blev stadfæstet af landsretten 

Efter indholdet af de fremlagte ”Track & Trace”-oplysninger, herunder at forsendelsen var klar til afhentning den 15. januar 2019, samt at der typisk gives meddelelse herom til adressaten dagen efter, at forsendelsen forgæves er forsøgt afleveret, fandt fogedretten det godtgjort, at der den 15. januar 2019 var givet besked til andelshaveren om, at det anbefalede brev kunne afhentes. Fogedretten fandt derfor, at påkravet måtte anses for at være kommet frem til andelshaveren den 15. januar 2019, og at der ikke kunne stilles yderligere krav til andelsboligforeningens dokumentation for påkravets fremkomst end oplysningerne fra ”Track & Trace”.

Herefter, og da betalingsmisligholdensen ikke kunne anses for uvæsentlig, havde andelsboligforeningen været berettiget til at ekskludere andelshaveren, hvorfor fogedsagen blev fremmet. 

Andelshaveren kærede kendelsen til landsretten, som stadfæstede fogedrettens afgørelse af de af fogedretten anførte grunde. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0305

 

Til top Sidst opdateret: 26-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk