Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frakendelse af førerretten på baggrund af en dom for spirituskørsel afsagt i Tyskland 
24-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2017 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. januar 2017.

Tiltalte var i Tyskland i 2014 idømt en bøde samt frakendt førerretten i Tyskland i 9 måneder for spirituskørsel. På baggrund af den tyske dom rejste anklagemyndigheden efterfølgende sag mod tiltalte i medfør af straffelovens § 11 og færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 2, med påstand om ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år. 

Byretten frakendte tiltalte førerretten ubetinget i 3 år fra endelig dom 

Byretten traf bestemmelse om frakendelse af førerretten i medfør af straffelovens § 11 sammenholdt med færdselslovens § 134. Byretten fandt, at ingen internationale regler var til hinder for, at der kunne ske frakendelse af førerretten i Danmark, selv om tiltalte for samme forseelse var straffet med bøde i Tyskland og frakendt førerretten i Tyskland. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten, der fandt, at det ikke havde karakter af dobbelt straf, at tiltalte ud over førerretskendelsen i Tyskland blev frakendt førerretten i Danmark, og tiltrådte byrettens afgørelse om frakendelse. Landsretten fandt i øvrigt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fastsætte en kortere frakendelsestid end 3 år.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0014. 

 

Til top Sidst opdateret: 24-05-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk