Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forvaring for blandt andet voldtægt 
16-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2018 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. november 2017.

En 55-årig mand blev både i byretten og i landsretten fundet skyldig i blandt andet vold, voldtægt og trusler begået mod en kvinde, som manden i en periode havde boet hos. Tiltalte var gennem de seneste ca. 30 år flere gange straffet for ligeartet kriminalitet.

Byretten og landsretten fandt, at betingelserne for at idømme forvaring var opfyldt

Retslægerådet havde på baggrund af den tidligere pådømte og den nu påsigtede kriminalitet samt tiltaltes personlighedsmæssige egenart vurderet, at tiltalte frembød en sådan væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel var påkrævet for at forebygge denne fare, jf. straffelovens § 70.

På den baggrund, og efter karakteren og omfanget af de seksualforbrydelser tiltalte nu var fundet skyldig i samt efter oplysningerne om tiltaltes personlighedsmæssige egenart, og da tiltalte tidligere var dømt flere gange for blandt andet voldtægt og voldtægtsforsøg, fandt byretten, at tiltalte frembød en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelsen af forvaring i stedet for fængselsstraf var påkrævet for at forebygge denne fare, jf. straffelovens § 70, stk. 2.

Efter en samlet bedømmelse af forholdene i sagen sammenholdt med karakteren af og tidspunkterne for tiltaltes tidligere kriminalitet fandt byretten – uanset de lægelige oplysninger om tiltaltes personlighed – ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at tiltalte frembød en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at betingelserne for forvaring efter straffelovens § 70, stk. 1, tillige var opfyldt.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som var anført af byretten, at tiltalte skulle idømmes forvaring i medfør af straffelovens § 70, stk. 2, og landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0354.

 

Til top Sidst opdateret: 16-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk