Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forudbestående lidelses betydning for vurdering af årsagssammenhæng i en arbejdsskadesag 
16-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2015 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 10. juli 2015.
Skadelidte i sagen var i forbindelse med sit arbejde faldet forover og havde fået et stød i ryggen. En efterfølgende scanning viste, at skadelidte havde en større diskusprolaps, men scanningen viste samtidig, at den skadelidte havde en degenerativ ryglidelse, der havde været til stede forud for faldet. På denne baggrund afviste Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen at anerkende skaden som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringslovens § 5 og § 6.

Byretten frifandt Ankestyrelsen

Under sagen i byretten afgav Retslægerådet to erklæringer, og blandt andet på baggrund af disse lagde byretten til grund, at den belastning af ryggen, som skadelidte havde været udsat for ved faldet, ikke i sig selv var egnet til at forårsage hans skader. Byretten frifandt derfor Ankestyrelsen.

Landsretten dømte Ankestyrelsen til at anerkende hændelsen som en arbejdsskade

Den skadelidte ankede dommen til landsretten. Efter en samlet vurdering af bevisførelsen lagde landsretten til grund, at skadelidte ikke forud for faldet havde haft gener fra ryggen, og at faldet havde medført en forværring af den skadelidtes forudbestående ryglidelse. Landsretten fandt derfor, at skadelidte ved faldet havde pådraget sig en arbejdsskade, som var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og dømte Ankestyrelsen til at anerkende dette.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0434.
Til top Sidst opdateret: 16-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk