Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortsat varetægtsfængsling af mand med fysisk handicap 
16-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2018 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2018.
En 43-årig mand blev den 11. oktober 2017 varetægtsfængslet som sigtet for grov moms- og skattesvig. Manden var kørestolsbruger og havde behov for træning for at bevare muskelstyrke og for at mindske smerter. Under fristforlængelserne gjorde manden gældende, at fortsat varetægtsfængsling stod i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af hans forhold. Han henviste herved blandt andet til, at han ikke havde tilstrækkelig adgang til træning, fysioterapi og lægehjælp i fængslet, og at hans fysiske tilstand som følge heraf blev forringet under varetægtsfængslingen. Der var indhentet udtalelser fra Direktoratet for Kriminalforsorgen til belysning af mandens tilstand og træningsmuligheder mv. under varetægtsfængslingen.

Byretten fandt, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling var til stede

Ved kendelse af 12. marts 2018 fandt byretten, at der for nuværende ikke var grundlag for at fastslå, at fortsat varetægtsfængsling ville være i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3, eller med gældende regler i øvrigt. Byretten lagde vægt på, at det af en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen fremgik, at ansøger selv flere gange havde afvist fysioterapi, og at han ikke efterfølgende selv havde anmodet herom. Byretten bemærkede, at dette ikke svarede overens med mandens forklaring. Byretten anmodede derfor anklagemyndigheden om at indhente yderligere oplysninger om, hvorvidt det fortsat blev sikret, at manden under sit ophold fik den nødvendige behandling og træning, så hans handicap ikke forværredes.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten tiltrådte, at der ikke forelå sådanne oplysninger om sigtedes helbredsforhold, at fortsat varetægtsfængsling ville være uproportional.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-26-0013.
Til top Sidst opdateret: 16-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk