Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forsvarers videregivelse af oplysninger, der stammede fra et lukket retsmøde 
18-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 17. november 2015 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juni 2015
Advokaten havde virket som beskikket forsvarer for en tiltalt i en straffesag. Efter grundlovsforhøret, hvor dørene var blevet lukket på af hensyn til efterforskningen, videregav advokaten oplysninger fra det lukkede retsmøde til pressen.

Byretten frifandt advokaten for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod advokaten for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1. Byretten frifandt advokaten, selvom advokaten efter byrettens opfattelse ikke havde været berettiget til at videregive oplysningerne. Byretten lagde herved vægt på, at det på det foreliggende grundlag fandtes betænkeligt at anse det for godtgjort, at advokaten havde haft til hensigt at omgå forbuddet i retsplejelovens § 29 d til skade for efterforskningen. Retten fandt det heller ikke godtgjort, at advokaten indså eller måtte have indset, at dette kunne blive konsekvensen af advokatens handlinger. Retten fandt derfor ikke, at advokaten havde haft det fornødne forsæt til, at der kunne ske domfældelse efter straffelovens § 152, stk. 1.

Landsretten dømte advokaten

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, der bemærkede, at advokaten havde videregivet oplysninger til pressen, som stammede fra det lukkede grundlovsforhør, og at videregivelse af oplysninger, der stammer fra et retsmøde, der bliver holdt for lukkede døre, efter retsplejelovens § 29 d er forbudt, medmindre dørlukningen alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

Landsretten fandt, at betingelserne for dørlukning af hensyn til sagens opklaring i det foreliggende tilfælde var opfyldt, og at det måtte have stået advokaten klart, at offentlig gengivelse af de nævnte videregivne oplysninger fra det lukkede grundlovsforhør, som ikke tidligere havde været fremme i offentligheden, ville kunne skade efterforskningen. Landsretten fandt videre ikke, at den omstændighed, at advokaten under sin samtale med den tiltalte umiddelbart inden grundlovsforhøret havde fået kendskab til oplysningerne, ændrede ved, at oplysningerne var fortrolige, og at videregivelsen var uberettiget. Landsretten fandt derfor advokaten skyldig i overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0187.
Til top Sidst opdateret: 18-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk