Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

For sen anke 
08-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2018 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2018.
En udlejer anlagde boligretssag mod lejer i anledning af et fraflytningsopgør mellem parterne. Det fremgik af byrettens retsbog af 11. januar 2018, at der blev afsagt dom i retsmødet. Dommen blev efterfølgende publiceret på domstolenes sagsportal den 24. januar 2018.

Dommen blev anket af lejeren ved en ankestævning, der var indleveret til boligretten den 20. februar 2018.

Landsretten afviste anken

Landsretten afviste anken, der var indleveret efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 410, stk. 1, jf. § 372, stk. 1 og 2. Landsretten lagde efter retsbogen af 11. januar 2018 til grund, at dommen var afsagt i et retsmøde denne dag, hvilket boligretten på landsrettens forespørgsel havde bekræftet. Det forhold, at dommen først var publiceret på domstolenes sagsportal den 24. januar 2018, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten tog herved ikke stilling til publiceringstidspunktets betydning i relation til at meddele oprejsningsbevilling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0172.
Til top Sidst opdateret: 08-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk