Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forrentning af forsinket udbetaling af rådighedsløn 
19-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2018 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2017.
En kommunalt ansat person blev i 2006 afskediget fra sin tjenestemandsstilling i en kommune på grund af strukturændringer og blev derved berettiget til at modtage tre års rådighedsløn til gengæld for at stå til rådighed for en anden passende stilling. Som følge af en tvist blev to tredjedele af rådighedslønnen først udbetalt den 30. juni 2014. Sagen handlede om, fra hvilket tidspunkt den kommunalt ansatte tjenestemand havde krav på forrentning ved forsinket udbetaling af rådighedsløn. Tjenestemanden mente, at et krav på rådighedsløn er et formueretligt krav, og at han derfor var berettiget til renter fra hver månedlige ydelses forfaldstid, jf. rentelovens § 3. Kommunen mente, at krav på rådighedsløn falder uden for formuerettens område, hvorfor det først forrentes fra det tidspunkt, hvor retsforfølgning indledes, jf. rentelovens § 8.

Byretten fandt, at tjenestemandens krav på rådighedsløn skulle forrentes fra forfaldsdagen

Byretten fandt, at tjenestemandens krav om rådighedsløn var et pengekrav inden for formuerettens område, og at tjenestemanden derfor var berettiget til morarente fra hver enkelt månedlig ydelses forfaldstid, jf. rentelovens § 3, stk. 1, og indtil betalingen fandt sted den 30. juni 2014. Byretten lagde vægt på, at kravet om rådighedsløn udspringer af tjenestemandsansættelsen, og at kravet ikke findes at have den særlige offentligretlige karakter, som kendetegner f.eks. skatter og afgifter, sygedagpenge eller tilskud fra det offentlige. Byretten henviste endvidere til, at kravet har de karakteristika, der kendetegner formueretlige krav, herunder at der er tale om et lønkrav svarende til den hidtidige individuelt aftalte løn, der udbetales af kommunen som arbejdsgiver. Endvidere henviste byretten til, at kravet hviler på aftalen om ansættelse og udspringer af en gensidigt bebyrdende forpligtelse, idet tjenestemanden i den periode, vedkommende modtager rådighedsløn, skal stå til rådighed for en anden passende stilling.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten tiltrådte, at tjenestemanden havde krav på forrentning af sit krav på rådighedsløn efter de regler, der gælder for forrentning af pengekrav på formuerettens område, jf. rentelovens § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1. Landsretten tilføjede, at en tjenestemandsansættelse både udgør en forvaltningsakt og en gensidigt bebyrdende aftale mellem den pågældende offentlige ansættelsesmyndighed og tjenestemanden, at tjenesteansættelsen kan bringes til ophør med de for hver part gældende varsel, og at tjenestemandens krav på rådighedsløn i denne sag udsprang af, at kommunen i overensstemmelse med de for ansættelsesforholdet gældende regler havde afskediget ham.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0026.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk