Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forrentning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af en lægemiddelsskade 
25-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt Ankenævnet for Patienterstat-ningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019.
Den 11. april 2013 anmeldte skadelidte, at hun havde været udsat for en lægemiddelskade i form af en blodprop som følge af indtagelse af et p-pilleprodukt. Af anmeldelsen fremgår blandt andet, at skadelidte havde været sygemeldt siden den 1. august 2010.

Den 23. april 2013 modtog Patienterstatningen en kopi af en psykiatrisk speciallægeerklæring af 15. maj 2012. Ved mail af 11. marts 2014 fremsendte et jobcenter en større mængde akter, hvoraf det blandt andet fremgik, at skadelidte havde modtaget sygedagpenge fra den 17. november 2010 til den 31. marts 2014, og at skadelidte fortsat var sygemeldt.

Ved afgørelse af 8. januar 2015 blev skadelidtes skade i form af en blodprop anerkendt som en lægemiddelsskade. Patienterstatningen fremsendte i den forbindelse et oplysningsskema til skadelidte, som skadelidte returnerede den 9. marts 2015.

Ved Patienterstatningens afgørelse af 26. august 2015 blev skadelidte tilkendt erstatning for blandt andet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2014.

Det fremgik af afgørelsen, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste blev forrentet fra den 9. april 2015.

Ved Patienterstatningens afgørelse af 14. oktober 2015 blev skadelidte tilkendt yderligere erstatning i form af tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår af afgørelsen, at erstatningen i form af yderligere tabt arbejdsfortjeneste blev forrentet fra den 28. september 2015, hvilket var en måned efter, at Patienterstatningen havde modtaget økonomiske oplysninger fra SKAT.

Skadelidte påklagede herefter disse afgørelser for så vidt angår beregningen af tidspunkt for forretning til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnet for Patienterstatningen traf afgørelse den 11. maj 2016, hvor Patienterstatningens afgørelser i det væsentligste blev stadfæstet.

 Byretten fandt, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skulle forrentes på et tidligere tidspunkt, end hvad der fremgår af Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser.

Byretten lagde vægt på, at Patienterstatningen har pligt til at oplyse sagerne af egen drift, hvorfor Patienterstatningen på tidspunkt på for modtagelsen af anmeldelsen burde have indhentet oplysninger til brug for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste. Byretten lagde vægt på, at skadeanmeldelsen måtte forstås som en anmodning om krav på tabt arbejdsfortjeneste, og at det ikke gjorde nogen forskel for rettens afgørelse, at Patienterstatningen af ressourcemæssige hensyn havde tilrettelagt sin sagsbehandling således, at der først træffes afgørelse om anerkendelse, og først herefter indhentes oplysninger til brug for opgørelsen af erstatningskravet.

Byretten fandt herefter, at kravet på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. januar 2011 til den 31. marts 2013 skulle forrentes fra månedsdagen for skadeanmeldelsen. Byretten fandt herefter, at kravet på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. april 2013 til den 31. december 2013 skulle forrentes fra månedsdagen for periodens udløb, og at kravet på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 skulle forrentes fra månedsdagen for periodens udløb.

Landsretten ændrede forrentningstidspunktet for perioden 1. januar 2011 til den 31. marts 2013, men stadfæstede i øvrigt byrettens dom.

Landsretten fandt på baggrund af en konkret vurdering, at Patienterstatningen på tidspunktet for modtagelsen af den psykiatriske speciallægeerklæring havde anledning til at indhente oplysninger til brug for beregning for kravet på tabt arbejdsfortjeneste. Landsretten fandt herefter, at kravet på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. januar 2011 til den 31. marts 2013 skulle forrentes fra den 23. maj 2013 svarende til en måned efter Patienterstatningens modtagelse af den psykiatriske speciallægeerklæring.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0328.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk