Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forpligtelser ved opsigelse af aftaler om fjernvarmelevering 
18-04-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2016 meddelt to forbrugere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. oktober 2015. Forbrugerne var ved opsigelse af aftaler om fjernvarmelevering blevet pålagt at betale udtrædelsesgodtgørelser til kraftvarmeværket, der var drevet som aktieselskab, på henholdsvis 70.877,90 kr. og 73.741,65 kr. Forbrugerne anlagde i fællesskab med 77 andre forbrugere sag mod kraftvarmeværket bl.a. med påstande om, at varmeværket skulle anerkende, at det ikke havde krav på udtrædelsesgodtgørelse, og at udtrædelsesgodtgørelserne ikke var størrelsesmæssigt korrekte.

Byretten frifandt fjernvarmeværket

Byretten fandt, at forbrugerne var bundet af vilkåret i leveringsbestemmelserne om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Der fandtes heller ikke grundlag for at tilsidesætte bestemmelsen som urimelig. For så vidt angik udtrædelsesgodtgørelsernes beregning, fandt byretten ikke grundlag for at tilsidesætte principperne for den måde, de var beregnet, det vil sige som en forholdsmæssig andel af anlægssaldoen på udtrædelsestidspunktet. Retten lagde i den forbindelse vægt på hensynet til de tilbageværende varmeforbrugere og den forsyningspligt, som varmeværket havde. Det fandtes uden betydning, hvordan varmeværket var organiseret.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Forbrugerne ankede sagen til landsretten. Landsretten fandt ligesom byretten heller ikke grundlag for at tilsidesætte vilkåret om udtrædelsesgodtgørelse. Landsretten henviste herved til, at udtrædelsesgodtgørelsen blev beregnet ud fra forbrugerens andel af anlægs- og renoveringsudgifterne og dermed byggede på et princip om, at forbrugeren, som meldte sig ud af en fjernvarmeordning, skulle ”rydde op efter sig økonomisk”, således at de tilbageværende forbrugere ikke blev belastet. Landsretten fandt herefter heller ikke grundlag for at tilsidesætte varmeværkets beregning af udtrædelsesgodtgørelserne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0561 og 2015-22-0562.

Til top Sidst opdateret: 18-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk