Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forkyndelse af ankemeddelelse i Statstidende 
06-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2012 meddelt fire tiltalte i en sag om underslæb og skattesvig, hvoraf de tre blev frifundet i byretten, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om admittering af anklagemyndighedens anke, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. april 2012. Anken blev iværksat ved ankemeddelelse af 12. september 2006. Anklagemyndigheden udfoldede i de følgende år forgæves en række bestræbelser – både nationalt og internationalt – på at forkynde ankemeddelelsen på sædvanlig vis over for de tiltalte, som ubestridt var udrejst af Danmark, men hvis bopæl eller opholdssted anklagemyndigheden ikke havde kunnet skaffe sig kendskab til. Herefter forkyndte anklagemyndigheden ankemeddelelsen ved kundgørelse i Statstidende i juli 2011. De tiltaltes forsvarere protesterede imod anken, som de begærede afvist eller nægtet fremme. Landsretten udtalte, at anklagemyndighedens forkyndelse af ankemeddelelsen havde hjemmel i retsplejelovens § 159, stk. 1, nr. 1, men at statstidendeforkyndelse i straffesager af hensyn til de tiltalte kun bør anvendes i ganske særlige situationer, herunder når mulighederne for forkyndelse på sædvanlig vis må anses for udtømte. Landsretten fandt under de anførte omstændigheder, at det var undskyldeligt, at der ikke var sket forkyndelse tidligere, og at anklagemyndigheden således ikke havde tilsidesat bestemmelsen i den på tidspunktet for ankens iværksættelse gældende bestemmelse i retsplejelovens § 949, stk. 2, 2. pkt. Landsretten admitterede derfor anken.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0114.
Til top Sidst opdateret: 06-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk