Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fordringshavers særskilte søgsmålsret i forhold til et konkursbos krav 
12-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. marts 2013 besluttet at meddele et selskab tilladelse til at anke en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2012. Skifteretten havde efter anmodning fra kurator i et konkursbo fastsat en frist for anlæggelse af retssag, jf. konkurslovens § 137. En fordringshaver anlagde herefter sag, men stævningen blev modtaget af retten få minutter efter fristens udløb. De sagsøgte påstod herefter sagen afvist, hvilket blev taget til følge af byretten, da fristen ikke var overholdt, og da fordringshaveren ikke havde påvist på anden måde at have bemyndigelse til at føre sag. Landsretten stadfæstede byrettens dom (dissens). Flertallet henviste til, at hensynet til sikkerhed og forudsigelighed med betydelig vægt talte for, at sagen efter en naturlig sproglig forståelse var omfattet af konkurslovens § 137. Mindretallet lagde bl.a. vægt på, at kurator havde tiltrådt fordringshaverens søgsmål, og at sagsøgte ikke havde fået en berettiget forventning om, at kravet i sagen ville blive opgivet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0540.
Til top Sidst opdateret: 12-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk