Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af regreskrav i anledning af en jordforureningsskade 
12-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 10. maj 2016 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2016.
I 2004 blev der konstateret en jordforureningsskade på en husgrund. Umiddelbart herefter udstedte kommunen et påbud i medfør af jordforureningslovens § 48 om, at grundejerne skulle foretage nærmere undersøgelser af forureningen. Undersøgelserne førte til, at kommunen i 2005 udstedte et nyt påbud, hvorved ejerne pålagdes at fjerne dele af forureningen. Det meddelte påbud blev indbragt før Natur- og Miljøklagenævnet, der i 2011 påbød ejerne at foretage en mere omfattende oprensning af forureningen. I forlængelse heraf blev der i 2012 udstedt to yderligere påbud om yderligere undersøgelser og oprensning.

Forsikringsselskabet havde i henhold til en lovpligtig forsikring dækket grundejernes udgifter i forbindelse med påbuddene og søgte regres mod skadevolderen og dens forsikringsselskab. I 2005 anerkendte skadevolderens forsikringsselskab erstatningspligten, og i 2011 indgik de to forsikringsselskaber en aftale om afbrydelse af forældelsesfristen med forbehold for den forældelse, der allerede måtte være indtrådt.

Sagens omdrejningspunkt angik spørgsmålet om, hvorvidt forsikringsselskabets regreskrav over for skadevolder og skadevolders forsikringsselskab var forældet på det tidspunkt, hvor aftalen om afbrydelse af forældelsesfristen blev indgået.

Byretten fandt, at kravet ikke var forældet

Byretten fandt, at forældelsesfristen for regreskravet begyndte at løbe fra tidspunktet for udstedelsen af de meddelte påbud, idet grundejerne ikke tidligere havde været forpligtet til at foretage undersøgelser og oprensning og dermed afholde de udgifter, som regreskravet vedrørte.

På denne baggrund fandt byretten, at den del af kravet, der vedrørte påbuddene fra 2011 og 2012, ikke var forældede, hvorimod det krav, der vedrørte påbuddet fra 2004, var forældet.

Landsretten fandt, at kravet var forældet

Byrettens kendelse blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragt for Østre Landsret.

Landsretten fandt, at regreskravet var forældet, idet forsikringsselskabet i hvert fald 5 år forud for aftalen om afbrydelse af forældelse havde haft tilstrækkelige oplysninger til, at forsikringsselskabet kunne danne sig et nærmere overblik over forureningens omfang og de betydelige omkostninger, der var forbundet med en oprensning.

Landsretten fandt heller ikke, at forældelsesfristen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 2, havde været afbrudt, idet hverken skadevolder eller skadevolders forsikringsselskab havde været part i sagen for Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0049.

Til top Sidst opdateret: 12-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk