Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af krav på tortgodtgørelse i anledning af uberettiget tvangsanbringelse 
28-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 24 . marts 2017 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. oktober 2016.
I oktober 2011 blev borgerens søn anbragt uden for hjemmet uden borgerens samtykke, og i december 2011 blev kommunens afgørelse stadfæstet af Ankestyrelsen. I maj 2012 ophævede byretten tvangsanbringelsen, idet byretten fandt, at grundlaget for tvangsanbringelsen ikke var til stede. Sønnen var på tidspunktet for byrettens afgørelse fortsat tvangsanbragt.

I februar 2015 anlagde borgeren sag mod kommunen med påstand om tortgodtgørelse i anledning af den uberettigede tvangsanbringelse.

Kommunen gjorde under sagen bl.a. gældende, at et eventuelt erstatningskrav var forældet, idet forældelsesfristen regnes fra skadens indtræden, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4, hvilket i den foreliggende sag var tidspunktet for selve tvangsanbringelsen i oktober 2011. Borgeren påstod sagen fremmet under henvisning til, at forældelsesfristen skal regnes fra maj 2012, hvor den uberettigede anbringelse effektivt blev bragt til ophør.  

Byretten frifandt kommunen

Byretten frifandt kommunen, idet byretten ikke fandt grundlag for at tillægge borgeren godtgørelse eller erstatning.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Borgeren ankede dommen til Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fandt, at skaden må anses for indtrådt på det tidspunkt, hvor kommunen traf afgørelse om tvangsanbringelse, eller i hvert fald senest fra det tidspunkt, hvor kommunens afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen. Idet sagen var anlagt mere end 3 år fra dette tidspunkt, fandt landsretten herefter, at et eventuelt krav på godtgørelse var forældet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0632.

 

Til top Sidst opdateret: 28-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk