Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af krav efter offererstatningsloven 
05-12-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2016 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2016

Kvinden var i forbindelse med sit arbejde på et bosted for unge med psykiske diagnoser blevet påført en personskade i maj 2010. Episoden var ikke blevet politianmeldt, men derimod anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

I marts 2011 ansøgte kvinden Erstatningsnævnet om erstatning i medfør af offererstatningsloven. Ved afgørelse af 20. september 2011 afslog Erstatningsnævnet ansøgningen under henvisning til, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at skaden var sket ved en overtrædelse af straffeloven. Ved afgørelser af 3. april 2012 og 21. maj 2014 afslog nævnet at genoptage sagen.

Byretten fandt, at skaden var omfattet af offererstatningsloven

Kvinden anlagde i juli 2015 sag mod Erstatningsnævnet med påstand om, at nævnet skulle anerkende, at skaden var omfattet af offererstatningsloven. Erstatningsnævnet påstod frifindelse under henvisning til, at et eventuelt krav var forældet og/eller bortfaldet ved passivitet, og under henvisning til, at handlingen ikke udgjorde et forsætligt legemsangreb.

Byretten dømte Erstatningsnævnet i overensstemmelse med den nedlagte påstand. Byretten fandt, at handlingen var omfattet af offererstatningsloven, idet det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at der var tale om et forsætligt legemsangreb. Herefter fandt byretten, at erstatningskravet ikke var forældet eller bortfaldet ved passivitet, idet sagen var indbragt for Erstatningsnævnet inden for 2-års fristen i offererstatningslovens § 13.

Landsretten frifandt Erstatningsnævnet

Landsretten fandt, at et eventuelt erstatningskrav var forældet, idet der var forløbet mere end 3 år fra det tidspunkt, hvor det måtte have stået kvinden klart, at skaden havde fået eller måtte forventes få varige følger, til tidspunktet for sagens anlæg, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4, og § 3, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0410.

 

Til top Sidst opdateret: 05-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk